8 CZERWCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Jezus nie zrywa z tradycją Starego Testamentu. Chce być wysłuchany i dobrze rozumiany. Jego przesłanie nie znosi, lecz wypełnia to, co zapowiadali prorocy. Chcąc podążać za Nim, potrzebujemy ciągłej refleksji nad Jego słowami...

Jezus wydobywa istotę znaczenia Prawa. Uczeń wezwany jest do naśladowania swojego Mistrza. Nauka, którą głosi, powinna być spójna z przekazem Ewangelii. Kto wprowadza niepotrzebny zamęt, będzie najmniejszy w królestwie niebieskim...

Jezus urzeczywistnia wszystko, co było zapowiadane w Starym Testamencie. Dokonało się to poprzez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie...

Samo przestrzeganie przepisów to za mało. Prawo powinno prowadzić do większej miłości, która uzdalnia do oddania życia za innych. Ten, kto w taki sposób wypełnia słowa Pana, będzie wielki w królestwie niebieskim...

Najmniejszą literą w alfabecie hebrajskim jest JOD. Ta najmniejsza z liter jest jednak konieczna i niezbędna, aby napisać literę tworzącą imię Boga. Okazuje się więc, że w Biblii nawet pozornie nic nieznaczące detale mają ogromne znaczenie...

Bóg uczy nas szacunku dla Słowa. Nawet najmniejsze zmiany w Słowie Bożym mogą spowodować złe zrozumienie Objawienia ukrytego w Biblii. Księga Syracha poucza nas wyraźnie: "Kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie" (Syr 19, 1)...

Jezus mówi, by ludzie nie sądzili, że przyszedł, aby znieść prawo. Przeciwnie, On przyszedł prawo wypełnić i nawet najmniejsze rzeczy nie zostaną zmienione dopóki to prawo nie wypełni się...

Jezus mówi, że ktokolwiek będzie uczył ludzi innego prawa niż Prawo Boże, zaprowadzi ich na manowce. Nie jesteśmy od tego, by zmieniać Prawa, ale od tego, by je wypełniać...

Kiedy Prawu nada się miłości i będzie się je przeżywało tak, jak powinien to robić chrześcijanin, czyli w odniesieniu do Chrystusa, wówczas żadne zasady
i postanowienia nie są bez sensu, ale przepełnione są tym, co najważniejsze, czyli miłością...

Idźmy z Prawem, które dał nam Bóg po to, by kochać drugiego człowieka. Nadawajmy Prawu sens i wypełniajmy go swoim sercem...

Bóg dał przykazania nie po to, by utrudnić nam życie. Te nakazy i zakazy Boga wskazują kierunek drogi, na którą weszliśmy w chwili chrztu świętego. Drogi, która prowadzi do Niego...

Jezus wyraża swoją wolę, co do życia według Prawa. Chcąc żyć w jedności z Bogiem, trzeba być konsekwentnym. Życie z Nim nie może być oparte na kompromisie pomiędzy tym, co światowe, a tym, co Boże...

Nie da się połączyć życia według Dekalogu z dążeniem do ziemskiego szczęścia za wszelką cenę, które jest wynikiem egoizmu. Jedyną drogą do szczęścia jest kroczenie drogą miłości Boga i bliźniego, do której nawołuje Bóg w swoim Prawie...

Gdy idziemy drogą miłości Boga i bliźniego, dopiero wtedy możemy doświadczyć prawdziwej radości już tu na ziemi, przede wszystkim jednak tej wiecznej, do której Bóg nas powołuje, kiedy spotkamy się z naszym Prawodawcą w niebie...

...Jezu, proszę o zdolność rozumienia Twojego nauczania oraz o pragnienie bycia Twoim uczniem... Proszę o bezkompromisowe przylgnięcie do Bożego Prawa...

 

 

 

 

Flag Counter