5 CZERWCA

NIEDZIELA, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

EWANGELIA - J 15, 26-27; 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

MEDYTACJA

Jezus przekazuje swoim uczniom ważną lekcję o miłowaniu Boga. Wskazuje, że kto będzie Go miłował, ten będzie zachowywał Jego naukę...

Bóg zadbał o to, by po odejściu Jezusa, ludzie nie pozostali bez żadnej opieki. Jezus dał o tym zapewnienie swoim uczniom, a dzięki słowom Ewangelii również my możemy sobie uświadomić, że Duch Święty jest obecny w naszym życiu, umacnia nas oraz dba, byśmy mieli w sobie światło Boga...

Jezus, będąc człowiekiem, zadbał o wsparcie dla swoich uczniów. Obiecał im przyjście Parakleta – Ducha Świętego, który przypomni im Jego nauczanie...

Niezwykłą przygodą staje się życie człowieka, który nie przeszkadza prowadzić się Duchowi Świętemu, ponieważ gdzie Duch Święty, tam jest wolność i pełnia egzystencji...

Do życia w Duchu Świętym jest powołany każdy ochrzczony. Jeśli w prostocie, szczerości i konsekwencji jesteśmy na TAK dla Chrystusa, to On nas prowadzi
z dobrego ku lepszemu, doznajemy wzrostu i rozwijamy się...

Kiedy nie zakopujemy "talentów", a używamy w służbie Bogu i bliźniemu darów i charyzmatów Ducha, doświadczamy nieustannie powtarzającej się Pięćdziesiątnicy. Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo jest skostniałą strukturą...

Kto miłuje Jezusa ten zachowuje Jego naukę. Duch Święty przede wszystkim przypomina o miłości Boga do nas. Jezus co prawda mówi, że to my Jego miłujemy, ale najpierw jest Jego miłość do nas...

Nasza miłość do Boga jest odpowiedzią na to, że to On ukochał nas jako pierwszy, a Duch święty chce o tym każdego dnia przypominać...

-Jezus wie, że skażeni grzechem pierworodnym, jesteśmy zbyt słabi, by wyłącznie o własnych siłach kroczyć ku wieczności. Zanim tam dojdziemy, w swoim ziemskim pielgrzymowaniu musimy doświadczyć wiele trudności i cierpień, zranień złem innych ludzi, a także swoimi grzechami...

Jezus posyła nam Ducha. Byśmy umocnieni Nim potrafili zadać śmierć swoim namiętnościom i pozwolili Jemu prowadzić się. Trzeba nam tylko spełnić jeden warunek – zrobić krok w Jego stronę...

On szanuje naszą wolność i czeka na naszą decyzję. Stale jest przy nas i jest gotów nas wspierać. Wzywajmy Jego pomocy każdego dnia, by pomógł nam zauważać zło, byśmy umieli ostatecznie je odrzucić. Chciejmy Go lepiej poznawać, by dostrzec Jego działanie w naszym życiu...

Z pomocą Ducha Świętego odkrywajmy wolę Bożą. Prośmy o Jego Światło, gdy chcemy modlić się lub podejmujemy ważne decyzje. Szukajmy w Nim pocieszenia, gdy czujemy pustkę i smutek, a do tego wszystkiego wystarczy uświadomić sobie, że jest tuż obok nas...

Trzecia Boża Osoba jest w pewnym sensie kimś najbardziej tajemniczym. Twarzą Ducha Świętego jest Kościół, czyli twarze wszystkich wierzących. To Jedna Osoba żyjąca w wielu osobach, jednocząca je wszystkie we wspólnotę z Bogiem i między sobą...

Tak jak Duch Święty jest kimś między Ojcem i Synem, tak jest kimś między nami, jest spoiwem, więzią, komunikacją, komunią, wzajemnym darem, miłością. Duch Święty wiąże nas przede wszystkim z Jezusem. Z Jego dziełem i nauczaniem...

Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła, mostem przerzuconym ponad wiekami między nami a Jezusem...

Duch Święty jest „strażnikiem” Słowa. Niegdyś zstąpił na Maryję i poczęła z Ducha Świętego. Teraz zstępuje na Kościół, aby Słowo wcielało się w Kościele, aby stawało się w każdym z nas rzeczywistością...

Jezus obiecał, że w człowieku Bóg odnajdzie mieszkanie. Człowiek zostanie napełniony Bożą obecnością, o ile będzie zachowywał słowo Jezusa. Nikt nie jest
w stanie sam tego dokonać, dlatego potrzebny jest Kościół, który jako całość ma za zadanie zachowywać Słowo...

Nad misją Kościoła, który ma zachowywać Słowo, czuwa Duch Święty – Duch Prawdy. Duch Święty strzeże prawdy w Kościele tak, by docierała bez zniekształceń do współczesnych ludzi...

Duch Święty jest źródłem natchnienia Pisma Świętego. Duch Święty strzeże Tradycji, czyli procesu przekazywania wiary z pokolenia na pokolenie...

Duch Święty asystuje Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, którego zadaniem jest ochrona treści wiary przed błędem i ciągłe pogłębianie jej rozumienia...

Duch Święty działa przez proroków, czyli świętych, którzy w imię wierności Jezusowi czasami wstrząsają Kościołem i dokonują jego odnowy. Duch Święty daje całemu Ludowi Bożemu intuicję wiary, dzięki której odróżnia on prawdę od fałszu...

Duch Święty jest nie tylko odpowiedzialny w Kościele za wierność wobec prawdy objawionej, lecz także jest autorem działań odnawiających Kościół w zgodzie
z jego tożsamością...

Kiedy głoszone są rekolekcje, wzywa się Ducha Świętego. Każde przepowiadanie Ewangelii w Kościele, kazanie księdza, katecheza, świadectwo wiary rodziców wobec dzieci, zawsze dokonują się w Duchu Świętym...

Duch Święty niesie słowo Ewangelii, która jest niezmienna, ale w pewnym sensie wciąż nowa, czyli aktualna, żywa, dająca światło, tu i teraz...

...Boże, proszę o serce przeniknięte obecnością Ducha pokoju i mocy...

 

 

 

 

Flag Counter