25 MARCA

PIĄTEK, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

Maryja podczas spotkania z aniołem zadawała pytania, wyrażała obawę, ale była otwarta, szczera i prawdziwa. Ufała Bogu, gdyż wraz z zapowiedzią i obietnicą anioła nie otrzymała szczegółowego instruktażu lub scenariusza wydarzeń, w których będzie uczestniczyła...

Pozdrowienie anielskie dla Maryi jest pełne słów przychylności. Gdy Bóg przychodzi do nas, to nie oskarża i nie wypomina błędów, ale wydobywa z nas to, co jest w nas wartościowe i piękne...

Bóg, stwarzając nas, był od początku naszego istnienia. To w Nim jest pamięć całego dobra i piękna złożonego w nas...

Bóg zaprasza człowieka, aby miał swój udział w wielkich sprawach. On pragnie, aby każdy z nas współpracował z Nim. Najpiękniejszym przykładem jest Najświętsza Maryja Panna. Została wybrana w sposób szczególny i napełniona pełnią łaski...

Zwiastowanie, to swoiste zaproszenie, propozycja, najlepszy plan dla człowieka wraz z gwarancją Bożej łaski, uzdalniającej i umożliwiającej osiągnięcie wiecznego szczęścia...

Maryja wstawia się za nami, abyśmy potrafili rozpoznawać Boga, który i do nas każdego dnia przychodzi i zaprasza, aby pełnić Jego wolę...

Anioł Gabriel został posłany do Nazaretu, do Maryi, by zapytać ją, czy stanie się Matką Boga. Zapytać, bo Maryja, jak z nas, była wolna i mogła samodzielnie podjąć decyzję. Bóg uszanował Jej wolność i szanuje naszą wolność...

Maryja powiedziała TAK, chociaż zadanie było bardzo trudne i zmieniło diametralnie Jej życie i życie każdego z nas. Maryja powiedziała TAK, bo całkowicie zaufała Bogu...

Maryja powiedziała Bogu najważniejsze TAK w historii świata. Podjęła taką decyzję nie od razu, ale z namysłem, po uzyskaniu odpowiedzi od anioła na zadane pytania. Całkowicie zaufała Bogu...

Maryja miała świadomość, że będąc w rękach Boga, realizując przygotowany przez Niego plan na Jej życie, będzie spełniona i zmieni historię świata, choć to spełnienie napotka wiele przeciwności...

Uczmy się od Maryi pokory w realizacji planu przygotowanego dla nas przez Boga. Nie jest to łatwe, ale da nam poczucie spełnienia i będzie ostatecznie nieskończenie wiele razy lepsze, niż każdy nasz plan na życie, który wydaje się nam najlepszy...

Reakcja Maryi na słowa anioła Gabriela powinna dodawać nam odwagi w relacji z Bogiem. Ta relacja oparta jest na zaufaniu, jednak jest w niej miejsce na pytania i dialog...

Każdy z nas może czasami odczuwać zmieszanie, gdy czyta lub słyszy słowa Pisma. Zadając pytania i szukając odpowiedzi jednoznacznie wskazujemy, że te słowa nie są nam obojętne...

...Boże, chcę porozmawiać dzisiaj z Tobą o Twoim przychodzeniu do mnie oraz o moich reakcjach na zwyczajne, codzienne spotkania z Tobą... Proszę o łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się na Twoje wezwania...

 

 

 

Flag Counter