6 MARCA

NIEDZIELA, Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA - Łk 4, 1-13 (Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony)

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

MEDYTACJA

Pierwsza pokusa dotyka tego, co cielesne. Tradycja nazywa to nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu albo obżarstwem. Niestety, zaspokojenie chwilowej potrzeby lub rozładowanie krótkotrwałego napięcia nie prowadzi do wewnętrznego ukojenia...

Druga pokusa dotyczy posiadania, czyli inaczej chciwości. Człowiek zamiast pokładać ufność w Bogu, szuka tego, co materialne i w konsekwencji przemijające. Nie widzi, że ceną za nieuporządkowane pragnienie bogactwa jest oddalenie od prawdziwego życia...

Trzecia pokusa dotyczy próżnej chwały. Można do tego stopnia pielęgnować w sobie przekonanie o swojej wspaniałości i wyjątkowości, by zaryzykować wystawienie Boga na próbę. Jednakże nie jest to właściwa droga. Bóg daje nam swoją łaskę, ale robi to, kiedy chce i jak chce...

Wiara umacnia się w przeciwnościach. Pokusa nie jest wyłącznie zachętą grzechu, ale także okazją do wyrażenia miłości do Boga. Przeciwstawiając się okazji do grzechu, utrwala się miłość do Boga...

Niezwykle istotne jest to, by nie wchodzić w dialog z pokusą, nie dać sprowokować się, by natychmiast stawić jej opór...

Jezus idzie na pustynię po chrzcie w Jordanie. W Jordanie słyszy, że jest umiłowanym Synem Ojca. Czterdzieści dni postu i wszystkie pokusy wytrzymuje przekonany, że Ojciec Go kocha...

Jesteśmy wezwani do tego, by wyjść na pustynię. Jezus zaprasza każdego z nas do przemiany serca. Warto podjąć wyrzeczenia i walczyć z pokusami, ale nigdy własną siłą, a zawsze w przekonaniu, że Bóg nas kocha. To jest nasza moc i nasza siła...

Jezus był kuszony na pustyni, szczególnie w zakresie posiadania większego majątku (pokusa chleba), władzy (pokusa historii) i sukcesu (pokusa idoli). To zmaganie poprzedziło czas pierwszych kazań i katechez Jezusa, w których nawoływał do nawrócenia i wiary w Ewangelię...

Kuszenie Jezusa na pustyni, to istotna katecheza dla nas. Będziemy doświadczani zmaganiami ze złem, nie zawsze zwycięskimi. Pozwólmy Bogu, aby On nas przemieniał. On nas prawdziwie nasyci i da szczęście...

Pożądliwość ciała, oczu i pycha, to trzy pokusy szatana, którym Jezus nie uległ, gdy pościł na pustyni. Wszelkie zło, właśnie od nich pochodzi...

Pożądliwość ciała... Prowadzi do wielu krzywd i zła, rozbija małżeństwa, niesie wyuzdanie, niszczy wrażliwość i piękno miłości...

Pożądliwość oczu... Co człowiek widzi, chciałby mieć i zaczyna pogoń za bogactwami. Dobrobyt sprawia, że Bóg przestaje być mu potrzebny. Pieniądz i majątek zasłania to, co najważniejsze...

Pycha... Wkrada się w każdą dziedzinę życia, jest obecna w pragnieniu bycia kimś ważnym, zauważonym, docenionym, w poczuciu bycia lepszym od innych,
a może i nawet od Boga...

Pokusy szatana dotykają każdego z nas, choć nie zawsze pochodzą bezpośrednio od złego ducha. Często przyczyną są nasze wady i nałogi. Trzeba nam wyjść na pustynię i próbować je zauważyć, a potem odważnie się do nich przyznać i znaleźć sposób na ich poskromienie...

Odpowiedzią na trzy pokusy szatana mogą być trzy środki nawrócenia, czyli post, modlitwa i jałmużna. Warto zastanowić się nad postanowieniami. Niech pomogą nam zbliżać się do Boga, pogłębiać więź z Nim. Wtedy walka z pokusami może okazać się skuteczna...

Walka z pokusami szatana, nawet gdy bywa skuteczna i przynosi wymierne owoce, zawsze będzie trwać i nigdy nie będzie można uznać ją za skończoną...

Szatan udaje, że jest lepszy od Boga, ukazuje się jako przyjaciel, jest mistrzem iluzji. Jest o wiele bardziej inteligentny od człowieka. Walka z szatanem jest trudna, ale możliwa. Jezus daje nam wymierny przykład, jak reagować na szatańskie pokusy, które mają pozór dobra...

Najważniejsze jest to, by nie dać wciągnąć się w dialog ze złym duchem. Odpowiedzi Jezusa, to cytowanie Pisma Świętego. Jezus nie podaje żadnego osobistego argumentu. Cytuje Biblię. W ten sposób trzyma się Boga Ojca, Jego Słowa natchnionego...

Jezus był kuszony, i każdy z nas był, jest i będzie kuszony. Pokusy kryją się pod pozorem dobra, a najbardziej przewrotne jest to, że szatan motywuje je nawet cytatami z Pisma Świętego. W rzeczywistości te pokusy uderzają w Boga i człowieka, który niszczy siebie i swoje życie...

Czasami popełniamy błąd i w pokusie zostajemy sami, wstydzimy się Boga, wstydzimy się prosić Go o pomoc. Nie możemy zostać sam na sam ze złym duchem, bo na pewno przegramy. Wtedy najbardziej potrzebujemy Boga. On nam pomoże, jeśli tylko Go o to poprosimy...

Od Adama i Ewy upadamy w grzech, dając się zwieść fałszywą obietnicą lepszego życia. Jezus zaczyna swoją działalność od wejścia w doświadczenie walki ze złem. Wchodzi w mroczne miejsca zagrożone diabelskimi pokusami, aby nas podnieść...

Szatańskie pokusy są częścią naszych potrzeb. Pragnienie zaspokojenia głodu ciała jest konieczne. Pragnienie władzy i znaczenia jest uzasadnione, bo władza
i uznanie są potrzebne. Pragnienie wiary jest niezbędne. Wszystko jest uzasadnione, ale...

Nasze normalne pragnienia mogą zostać tak wyolbrzymione, że stają się jedynym celem naszego życia i przesłaniają wszystko inne, a przede wszystkim Boga. Poza tym diabeł sugeruje, że wie, jak osiągnąć te dobra bez wysiłku. Wystarczy tylko drobiazg, o który prosi...

Szatan oferuje prosty sposób na szczęście. Przedstawia się jako ten, który chce pomóc, chce naszego dobra, nie chce, żeby nam było ciężko...

Kiedy ktoś obiecuje zbudowanie „nowego lepszego świata”, trzeba się go bać. Największych zbrodni dokonywano w imię lepszego świata, który ludzie mogą stworzyć sami, bez pomocy Boga...

Jezus nie dyskutuje z kusicielem, ale odpiera pokusy tarczą słowa Bożego. To ważna praktyczna podpowiedź dla nas. Nie wolno wdawać się w dyskusje
z pokusą. Twierdzą warowną przed atakiem zła jest Bóg i Jego słowo...

Nie traktujmy biblijnych cytatów, jak magiczną różdżkę, która odpędzi diabła. Chodzi o to, aby Biblia, jej sposób widzenia świata, był naszym sposobem widzenia, by nasz umysł i serce były nasączone prawdą słowa Bożego...

Diabeł jest wytrawnym kłamcą. Bronią przeciw niemu może być tylko prawda, której ufamy. Nie „moja prawda”, ale prawda objawiona...

Szatańska perfidia objawia się najmocniej w trzeciej pokusie, w której zły posługuje się biblijnymi cytatami. Diabeł występuje tutaj jako teolog, który dokonuje błędnej interpretacji słowa Bożego...

Niestety, i dzisiaj nie brakuje „reformatorów” Kościoła, którzy w Biblii szukają raczej uzasadnienia swoich racji, zamiast woli Boga. Słowo Boże musi być czytane z pokorą, w wierze Kościoła, z gotowością do poddania się prawdzie, która jest większa od nas...

...Jezu, proszę o dostrzeganie pokus złego i zdolność odpierania ich z Twoją łaską... Proszę o hojność i wielkoduszność w przeżywaniu każdego dnia...


 

 

 

Flag Counter