22 LUTEGO

WTOREK, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Jezus stwierdza jednoznacznie, że zbuduje Kościół, który będzie drogą, bramą do nieba. Nasza relacja z Bogiem powinna więc być spójna z relacją z Kościołem. Z takim Kościołem, jaki jest w rzeczywistości – święty i grzeszny...

Jezus na swojego pierwszego następcę ustanowił Piotra, który Go wkrótce trzy razy zdradzi. Nie został jednak odwołany i dalszym życiem pokazał, że zasłużył na wyróżnienie Jezusa...

Warto dostrzec styl, jakim posługuje się Piotr. Jego troska, napomnienia i wskazówki, wypływają z głębokiej miłości i odpowiedzialności wobec ludzi, do których się zwraca i wobec Boga...

Jezus jest Mesjaszem, Bogiem. Nasz sposób życia może być także wyznaniem tego, że Bóg jest dla nas najważniejszy, że uznajemy Jezusa za Mesjasza...

Pytanie Jezusa, skierowane do Piotra, ujawnia dyskusję na temat tożsamości Syna Bożego. Piotr wyznaje w imieniu uczniów, że jest On Mesjaszem, Synem Boga żywego. To chwila, kiedy Jezus obiecuje zbudowanie Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą...

Piotr miał w Kościele otrzymać „władzę kluczy”, czyli wiązania i rozwiązywania. Tak dzieje się również z jego następcami. Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła...

Wierzyć, to nie tylko uznać Jezusa za Mesjasza, ale swoim użyciem ukazywać, jak wielki jest Pan. To od tego zależy, jak będzie wyglądać nasze dziś i jutro...

Jako chrześcijanie módlmy się o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa. Chciejmy swoje życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”
(z Piotrem i pod władzą Piotra)...

Z postanowienia Chrystusa, Piotr stał się fundamentem wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa, a nie Kościół Piotra, a tym bardziej któregoś z nas...

Piotr ma umacniać naszą wiarę. Wyznanie Piotra jest fundamentem naszego życia duchowego. To wyznanie nadaje sens naszemu życiu. Kościół ma Opokę,
a bramy piekielne go nie przemogą. To jest źródłem naszej nadziei...

Początek Kościoła i początek papiestwa, prostota, głębia i dar doświadczenia łaski od Boga Ojca. Kościół trwa, bo powołanie Kościoła przez Jezusa dokonało się w łączności z Tym, Który Jest. Burze wokół Kościoła były, są i będą. Ale w każdej burzy jest Bóg...

W każdej burzy wokół Kościoła dokonuje się oczyszczenie. Modlitwa za papieża i całą wspólnotę Kościoła jest naszą drogą. Modlitwa sprawia, że Kościół trwa...

...Jezu, wielokrotnie wracałem i wracam do pytania, które zadałeś Piotrowi: „Za kogo Mnie uważasz?”...Zawsze próbowałem i próbuję na nie odpowiedzieć... Ale i ja chciałbym zapytać Ciebie: „Za kogo Mnie uważasz?” i pragnę poznać Twoją odpowiedź...

...Jezu, proszę o łaskę głębokiej więzi z Tobą i prosząc o wstawiennictwo św. Piotra, modlę się o siłę wiary do trwania w Kościele oraz rozumienia jego istoty, Kościoła świętego i grzesznego...

 

 

 

 

 

Flag Counter