18 LUTEGO

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 8, 34 – 9, 1 (Prawdziwi uczniowie Jezusa)

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie
w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

MEDYTACJA

Jezus zachęca do naśladowania Go w noszeniu krzyża. Jego wypowiedź mogła być przez tłum źle odebrana lub zignorowana. Słowa Jezusa były jednak prawdziwe. Przekonają się o tym Jego uczniowie, kiedy usłyszą wyrok Piłata...

Krzyż Jezusa był wielowymiarowy, wyrażał się w cierpieniu fizycznym i duchowym. Jezus został odrzucony przez swoich. Jego czas i misja pośród ludzi zostały przerwane. Zapadł wyrok i pojawiła się perspektywa śmierci...

Cierpienie jest wpisane w codzienność każdego z nas i samo w sobie może niewiele znaczyć. Jezus daje jednak przykład znoszenia cierpienia, które przepełnione jest myślą o tych, dla których żyje. Cierpienie nie jest dla Niego najistotniejsze, ale ważne jest to, że kocha...

Otaczający nas świat bardzo często pyta o korzyść. Korzyść podejmowanej pracy, obowiązków, a nawet korzyść dobrych uczynków. Jezus dziś wyraźnie wskazuje, co powinno być korzyścią chrześcijanina. O co powinien zabiegać, o co troszczyć się i czego nie stracić...

Najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek posiada, jest jego dusza, a dla duszy najcenniejsze są słowa Jezusa. O życiu wiecznym człowieka decyduje bowiem jego życie wewnętrzne, jego jakość, która jest zagwarantowana, gdy człowiek formuje się wewnętrznie w oparciu o nauczanie Jezusa...

Niezwykle istotne jest to, byśmy nic nie oddawali w zamian za solidną formację duchową. Gdy ją zaniedbamy, Jezus zasmuci się, bo nie będziemy do Niego podobni...

Ważne w życiu chrześcijańskim jest uznanie, a przede wszystkim doświadczenie, że różnorodne krzyże są trudne, ale w konsekwencji nas uszlachetniają, prowadząc ku Bogu i ludziom...

Dzięki zmaganiu się z naszymi krzyżami zaczynamy bardziej miłować, przebaczamy, pokorniejemy, stajemy się bardziej cierpliwi, wprowadzamy pokój
i jedność. Potrafimy też zaakceptować swoją niedołężność, przyjmujemy pomoc i zaczynamy służyć innym…

Bez krzyża nie ma dojrzałego chrześcijaństwa. Jest to po prostu niemożliwe...

Boimy się krzyża, szczególnie gdy wszystko jest tak, jak chcemy. Często wiara w Jezusa bywa kojarzona z cierpieniem, skoro On mówi, żeby wziąć swój krzyż
i naśladować Go...

Każdy z nas, dosłownie każdy, ma trudności, ma swoje krzyże, które niesie. Jezus nie zachęca do szukania udręk, ale do zamieniania ich na krzyż po to, aby zbliżyć się do Niego, aby móc nieść go razem z Nim...

Nie bójmy się zamieniania swoich trudności na swoje krzyże, bo Jezus mówi również: „albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”
(Mt 11, 25-30). Oddanie Jezusowi naszego cierpienia, to droga do tego, aby objawiło się w nas Jego życie...

...Jezu, ucz mnie mądrego przeżywania sytuacji, w których jest mi ciężko... Pokazuj, jak na co dzień brać swój krzyż i Cię naśladować... Proszę o odwagę
i hojność w podążaniu za Tobą, Tobą, który wymaga...

 

 

 

Flag Counter