18 STYCZNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 2, 23-28 (Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

MEDYTACJA

Faryzeusze byli krytycznie nastawieni do Jezusa, do tego, co czynił i mówił. Często prowokowali Go pytaniami lub przyglądali się i oceniali postępowanie Jego uczniów. Wszystko po to, by wystawic Go na próbę...

Jezus wyjaśnia faryzeuszom Pisma, odnosząc się do tego, co jest dla nich bardzo ważne. W życiu często zdarzają się sytuacje, które nie są jednoznaczne i nie do końca wiadomo, co jest słuszne...

Wszystkie przykazania, także to, które dotyczy świętowania, nie służą temu, aby człowiek, wypełniając je, zadowolił Boga. To dar, który ma uszczęśliwić człowieka. Wypełniając przykazania, stajemy się szczęśliwsi, bo jesteśmy bliżej Boga, który jest celem naszego życia...

Człowiek nie jest niewolnikiem przykazań. Dzięki nim staje się wolny od zła...
Faryzeuszy interesuje przede wszystkim granica między tym, co dozwolone, a tym, co zakazane, natomiast w mniejszym stopniu - poznanie woli Boga...

Jezus, odpowiadając na prowokację faryzeuszy, zarzuca ówczesnym elitom intelektualnym i społecznym Izraela nieznajomość Pisma Świętego. To właśnie odwrócenie się od Słowa spowodowało, że stali się niewolnikami zwyczajów i opinii większości...

Wyznacznikiem dla reguł i praw, którymi kierujemy się w życiu społecznym i religijnym, jest Miłość. Aby prawa stanowione były mądre, wystarczy poznać na czym polega Miłość i nią się kierować. Prawdziwa Miłość jest zawsze mądra i dobra, a takie powinny być prawa...

By poznać Miłość, wystarczy poznać Boga. Kto pozna Boga prawdziwego i Go naśladuje, ten będzie umiał rozpoznać dobre prawa i reguły życia społecznego
i religijnego. Jeśli chcemy być mądrzy i dobrzy, poznawajmy Boga i starajmy się Go naśladować...

Bóg widzi wszystko. Zna całą prawdę o człowieku i nie patrzy przez brudne okulary, bo nie ma w Nim żadnego brudu i żadnej ciemności... Obyśmy, tak jak Bóg, potrafili patrzeć na siebie i potrafili spoglądać na innych ludzi...

"Odtąd, w modlitwie i w walce, nic nie jest groźne, jeśli nie stracisz miłości. Po co wiara bez miłości? Po co ciało wystawiać na spalenie?" (Brat Roger)...

"Przeczuwasz to? I walka, i kontemplacja mają jedno źródło - Chrystus, który jest miłością" (Brat Roger)...

"Jeśli więc modlisz się - czynisz to z miłości. Jeśli walczysz, by przywrócić ludzkie oblicze człowiekowi krzywdzonemu - czynisz to także z miłości" (Brat Roger)...

W opinii faryzeuszy Jezus przeczy prawu. Ale opinia uczniów jest inna, bo Apostołowie rozpoznali w Jezusie Mesjasza i Jego postawili na pierwszym miejscu. W geście Jezusa zobaczyli też dar dla siebie, a poza tym patrzyli na wszystko z dobrą i czystą intencją...

Intencja ustawia nasz odbiór rzeczywistości. Jeżeli na dane sytuacje patrzymy z czystą intencją i widzimy w nich obecność Boga, widzimy dobro, które odkrywa prawdę. Świętowanie, to czas patrzenia w kierunku Boga i dobrego patrzenia w kierunku drugiego człowieka...

...Boże, dziękuję za dar przykazań... Proszę, naucz mnie wypełniać je z radością... Daj wewnętrzną siłę w podchodzeniu do wszystkiego z dobrocią...

  

Flag Counter