4 GRUDNIA

SOBOTA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła
albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA - Mt 9, 35 - 10, 1. 5a. 6-8 (Jezus lituje się nad znękanymi)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

MEDYTACJA

Jezus dotarł do wszystkich wiosek i leczył wszystkie słabości. Nie pominął żadnego, nawet pozornie nieistotnego miejsca lub problemu...

Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Bóg stawia nas sobie nawzajem na drodze, byśmy mogli zarówno dawać, jak i przyjmować...

Jesteśmy posłani do owiec, które poginęły. To nie do nas należy wybór tego, komu należy się pomoc...

Jezus przechodził przez ziemię czyniąc dobro. Nie było dla Niego za trudnych spraw. Dlatego może zaskakiwać fakt, że On wszechmocny, dziś prosi nas
o pomoc: "Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9, 38)...

Bóg potrzebuje rąk do pracy, bo dzieło niesienia Dobrej Nowiny światu ma trwać. Jezus powołuje do kapłaństwa, do zakonu, ale powołuje nas ochrzczonych, powołuje Ciebie, byś był Jego Apostołem, bo żniwo wielkie...

Idźmy i mówmy z odwagą, że Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat, by dać świadectwo PRAWDZIE...

Jezus daje nam swoją władzę. Nie za dobre sprawowanie ani za jakąś ofiarę z siebie. Całkowicie za darmo. Jednak władza to nie tylko dar, ale i zobowiązanie. Gdy ktoś ma władzę, nie jest już panem siebie...

Apostołowie otrzymali wyraźne wskazówki, jak mają sprawować władzę: mają walczyć ze złem i cierpieniem, mają pomagać ludziom pokonywać zło
i cierpienie. Najlepsza władza, to władza nad złem...

Jezus posyła uczniów bez niczego: bez dodatkowych ubrań, pieniędzy, kija podróżnego i jedzenia, tak aby doświadczyli, że najważniejszym bogactwem,
z którym idą do ludzi, jest Bóg. Mają uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy i służyć ludziom...

Oby ludzie, po sposobie naszego życia, mogli rozpoznać w nas Chrystusa, którego przyjmujemy w Eucharystii, sakramentach, który mówi do nas w słowie. Leczmy ludzkie serca, ducha, dawajmy miłość, pokój i nadzieję. Po prostu Nim żyjmy...

Naśladowanie Jezusa, sprowadza się przede wszystkim do służenia bliźnim, którzy potrzebują pomocy. Musimy zatem od Jezusa uczyć się odpowiadania na potrzeby zwłaszcza najuboższych, najsłabszych i najmniejszych, czyli podejmować służbę miłości...

Jezus pochyla się nad potrzebującymi i cierpiącymi. Posyła uczniów nie tylko z misją głoszenia Dobrej Nowiny, ale również do wszystkich znękanych
i porzuconych. Litość Jezusa nad człowiekiem powinna nas przejąć do głębi naszych sumień...

Nasze serce także powinno być otwarte na tych najbardziej potrzebujących. Tak bardzo wszyscy chcemy mieć pasterzy o dobrym sercu, wrażliwych na drugiego człowieka. Ale tu potrzebna jest modlitwa nas wszystkich...

Musimy pamiętać, że wszyscy ochrzczeni od Chrystusa, jako Jego uczniowie, otrzymaliśmy szczególną misję ewangelizacyjną i misję świadectwa...

Musimy pamiętać, że do dzisiejszego świata trzeba mówićjęzykiem przykładu życia i ofiary. Trzeba być znakiem i świadectwem. Trzeba być znakiem miłosiernego i litującego się Jezusa...

...Duchu Święty, proszę o umiejętność dawania i przyjmowania dobra, do którego stworzył mnie Bóg... Proszę o tęsknotę za Jezusem i o adwentowe Nawrócenie...


 

 

Flag Counter