30 MAJA

NIEDZIELA, Uroczystość Najświętszej Trójcy

EWANGELIA - Mt 28, 16-20 (Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

MEDYTACJA

Gdy wątpimy, tracimy nadzieję, nie dowierzamy działaniu Boga w naszym życiu, to Jezus wytrwale zapewnia: „Jestem z tobą aż do skończenia świata”
(Mt 28, 20). To najlepsza informacja, jaką dziś może żyć świat...

Wspólnota Chrystusa wyróżnia się tym, że zawsze gromadzi się wokół Jego osoby, a On nie przemija, gdy wypełni swoją misję. Pozostaje ze swoim dziełem
i wszystkimi, którzy się w nie angażują...

Chrystus nie wyręcza, nie zajmuje miejsca uczniów, ale wspiera i pomaga. Dodaje odwagi i zachęca do wychodzenia ze swoich schematów, by z dobrą nowiną iść do innych...

Stworzenie człowieka na obraz Boga Trójjedynego jest między innymi powołaniem do życia we wspólnocie. Tylko będąc w żywej relacji do Boga i ludzi, człowiek jest sobą, a jednocześnie rozwija się...

Chrzest święty poszerza naturalne środowisko rodziny do wymiaru wspólnoty dzieci Bożych, to znaczy Kościoła, z którym mamy budować relacje...

Bóg działa zawsze jako wspólnota trzech Osób. Bóg jest jednością, dlatego tak źle czujemy się, gdy doświadczamy podziału w relacjach międzyludzkich. Jesteśmy bowiem stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy stworzeni do jedności...

Wszystko, co sprzyja jedności, szczególnie przebaczenie, zbliża nas do Boga. Kto chce doświadczyć Boga niechaj buduje jedność...

Pomiędzy Osobami Trójcy jest doskonała miłość, pokój, jedność i szacunek. Warto na Trójcę spoglądać i na ile potrafimy i możemy, naśladujmy te relacje
w życiu, ze wszystkimi ludźmi...

Dobrze byłoby, abyśmy, chrzcząc nowych członków Kościoła, wprowadzali ich do takiej wspólnoty, która jest blisko Boga i chce budować właśnie takie relacje międzyludzkie...

Bóg mówi do nas przez istnienie wszechświata, który podtrzymuje aktem stwórczej woli. Mówi przez sens ludzkiej historii, w której wszystko zmierza ku swej pełni, ku objawieniu swej największej tajemnicy jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego...

Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego, który jest Trzecią Osobą Bożą, w której spotykają się, i miłują, Ojciec i Syn...

Wiara w tajemnicę Trójcy, a zarazem w prawdę objawioną, jest dogmatem najwyższej radości dla nas. To Bóg Trójjedyny sprawia, że nikt z nas już dzisiaj nie może się czuć samotny, że jesteśmy ukierunkowani ku przyszłości i wspólnocie z Nim...

Wiara w Boga stanowi dla nas wezwanie do odnowienia i nawiązania więzi społecznych: Bóg jest Wspólnotą Osób w Miłości, Wspólnotą, która tętni życiem...

Dzisiejsze słowo Boże przypomina nam o niezbywalnym prawie i obowiązku głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom oraz narodom...

Skierowany do Apostołów misyjny nakaz Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), odnosi się do całego Kościoła...

Jedna Boska natura i trzy Osoby. Doskonała jedność i zarazem zróżnicowanie Osób pozostających z sobą w relacji, w komunii, we wzajemnym obdarowaniu,
w odwiecznej miłości. Dzięki temu objawieniu rozumiemy, dlaczego płonący krzew płonie, ale się nie spala...

Żar miłości, to żar ognia. Doświadczenie tego ognia jest obecne w ludzkiej miłości, zwłaszcza w miłości kobiety i mężczyzny, w ich komunii osób, we wzajemnym obdarowaniu, w stawaniu się jednym ciałem...

„Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii” (Jan Paweł II). Obraz Trójcy wtedy w nim jaśnieje...

Podczas chrztu zanurza się człowieka w wodzie, ale chodzi o zanurzenie w Bogu. Imię ochrzczonego zostaje wpisane w serce Boga. Ojciec, Syn, Duch Święty i ja, ........... . Do tej komunii Osób jestem powołany...

Kto otwiera się na największą miłość, ten przyjmuje także jej prawdę, jej przykazania. Miłość i prawda idą razem. Kto jednoczy się z Bogiem, ten pragnie tego, czego On pragnie. Jego przykazania nie są wtedy ciężarem, ale drogą rozwoju, stawania się podobnym Bogu...

Uwierzmy w miłość Boga, a wtedy będziemy postępować według Jego prawdy. To jest Dobra Nowina. Fałszywe jest twierdzenie, że Bóg cię kocha, a ty żyj, jak ci się podoba. Jezus mówi inaczej: mamy zachowywać wszystko, co nam przykazał. Wszystko...

W Starym Testamencie Bóg dał ludziom poznać swoje imię. W Nowym ukazał swoją twarz. Jest nią twarz Jezusa Chrystusa. W jakimś sensie „twarzą” Ojca jest dzieło stworzenia, a „twarzą” Ducha Świętego jest Kościół, wspólnota ochrzczonych, czyli zanurzonych w miłości Trójcy...

Nasza twarz ma jaśnieć blaskiem „płomienia Pańskiego”. Będzie tak, o ile pozostaniemy blisko płonącego krzewu, o ile pozwolimy Bogu, by Jego ogień nas oczyszczał, rozpalał i przemieniał. Będzie tak, jeśli będziemy kochać tak, jak Jezus nas umiłował...

...Boże, proszę o dogłębne przeżycie prawdy, że czuwają nade mną Ojciec, Syn i Duch Święty... Proszę o wrażliwość, by słyszeć Cię w codzienności, i o wiarę, by tę naukę wcielać najpierw w moje życie...

 

 

 

Flag Counter