21 MARCA

NIEDZIELA, Piąta Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA - J 12, 20-33 (Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity)

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje».
Wtem rozległ się głos z nieba: «I uwielbiłem i znowu uwielbię». Tłum stojący usłyszał to i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

MEDYTACJA

„Panie chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12, 21)... To pragnienie wielu ludzi, w każdym czasie. Pragnienie motywowane różnymi sytuacjami w życiu i różnymi doświadczeniami...

Jezus mówi o służeniu Mu i o pójściu za Nim. Pójście za Nim jest konsekwencją ujrzenia Jezusa w swoim życiu. Ale służenie Mu jest także ukazywaniem Go innym. Dlatego należy pytać się o to, czy i jak nasze kroczenie za Jezusem, służenie Mu, wskazuje na Niego...

Wywyższenie nad ziemię, które jest zapowiedzią śmierci na krzyżu, będzie tym, co przyciągnie wszystkich do Jezusa. To moment odkupienia wszystkich ludzi, zbawienia ich. I to właśnie na Jezusa, który nas zbawił, musimy patrzeć i takiego Jezusa wskazywać...

Służyć, to być dla drugiego. Służyć Jezusowi, to iść za Nim i naśladować Go. Być sługą Jezusa, to być Jego przyjacielem i bratem. Służyć Jezusowi, to największy zaszczyt i radość. Miejscem Pana jest Królestwo Boże, a miejsce sługi jest u boku jego Pana...

Śmierć jest swoistą operacją, która jest potrzebna dla zdrowia naszej duszy. Ona odrywa nas od tego, co doczesne, tymczasowe i wprowadza w wieczność, czyli w to, do czego jesteśmy przeznaczeni...

Śmierć nie jest wydarzeniem jednorazowym. Zanim dopełni się definitywnie, pojawia się w szczątkowej postaci jako strata kogoś bliskiego, jako strata czegoś materialnego, jako życiowa porażka...

Śmierć nie jest naszym przeznaczeniem, więc powoduje cierpienie, ale nie rozpaczajmy z jej powodu. Śmierć dużo zmienia, ale jest początkiem Życia po życiu...

Obumieranie wiele kosztuje i boli, ale jego efektem jest wydawanie plonu. Szczególnie jeśli dotyczy naszego ego i poczucia, jacy to jesteśmy ważni
i odkrywania, że wcale tak nie jest, bo i bez nas ten świat, rodzina, przyjaciele, jakoś sobie poradzą...

Stawanie się piękniejszym człowiekiem, bardziej szlachetnym, przez zmaganie się z pychą, lenistwem, chciwością, nieczystością, obżarstwem, zazdrością, pijaństwem i brakiem miłosierdzia. Im mniej w nas tego, tym więcej Boga. Na tym polega chrześcijaństwo...

Żyjemy w nowym Przymierzu. Stanowi to okazję do duchowego odrodzenia ze znużenia i zniechęcenia codziennością. Jezus, który złożył za nas ofiarę nowego Przymierza jest obecny w życiodajnej Eucharystii, która stanowi źródło życia...

Musimy walczyć o pogłębianie w sobie wiary w zbawczą moc Jezusa. Bo On pragnie, abyśmy umierali dla grzechu, dla dawnego człowieka w sobie i powstawali z ciemności do nowego życia łaski. W ten sposób Syn Boży zostaje otoczony w nas chwałą...

...Jezu, proszę Cię o Ducha Świętego, by ukazywał mi, jak kroczyć za Panem każdego dnia, ufać Mu, wiernie kroczyć Jego drogami i świadczyć innym o Bogu...

 

 

 

Flag Counter