17 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 5, 17-30 (Syn Boży ożywia tych, których chce)

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia.
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

MEDYTACJA

Bóg jest Panem szabatu. Żydzi jednak chcieli zabić Jezusa, ponieważ Jego myślenie i działanie nie mieściło się w ich faryzejskich schematach...

Jezus mówi, że ci, którzy usłyszą Jego głos, będą żyli. To najważniejszy cel słuchania Słowa. Słowo ma nas ożywiać, a nie informować. Podnosić, gdy jesteśmy
w apatii i beznadziei. Aby usłyszeć, trzeba słuchać i zamilknąć...

Słowo Boga jest działaniem. Jezus jest działającym Słowem, bo patrzy na Ojca, który też jest działaniem. Bóg jest aktywny, działa nieustannie. Jego dialog
z nami obejmuje cały nasz dzień i całe nasze życie. Zapewnia każdego z nas, że Jego miłość jest największa i ponadczasowa...

Czy można ominąć Boży sąd? Okazuje się, że tak: "Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia" (J 5, 24). To wspaniała nowina...

Trzeba słuchać słów Jezusa, by uwierzyć w Niego i w Tego, który Go posłał, a "ci, którzy usłyszą, żyć będą" (J 5, 25). Nie wystarczy więc słuchać. Trzeba usłyszeć. By usłyszeć, trzeba słuchać całym sercem. To nie jest łatwe. Ale warto to uczynić...

Jezus uzdrawiał w szabat, czyli niezgodnie z ludzkimi oczekiwaniami i wyobrażeniami. Takie działanie czasami rodzi złość albo przekonanie, że Bóg o nas zapomniał, zwłaszcza, gdy przekonaniu towarzyszą okoliczności zewnętrzne. Jakże łatwo oskarżyć wówczas Boga o zapomnienie...

Bóg nigdy nie zapomina. On jest gwarancją nie tyle spełnienia naszych marzeń o cudownym tu i teraz, ale tego, że ten, kto słucha i wierzy „ma życie wieczne
i nie idzie na sąd” (J 5, 24), że śmierć nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo, gwarantujące wieczność, należy do Niego...

Nasze życie jest ukierunkowane ku Życiu, ku wieczności. Bóg jest źródłem tego życia. Bóg jest kluczem do zrozumienia istoty naszego życia. Od życia tu na ziemi, które ofiarował nam Bóg, zależy nasze życie w wieczności, zależy nasza wieczność...

Ci, "którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia” (J 5, 29). To bardzo ważne przypomnienie...

Wszyscy mówią, a nikt nie słucha. Wielu krzyczy, a potrzeba milczenia. Każdy pragnie sensu, a toniemy w morzu banałów i fake newsów. Nie potrzeba wielu słów. Wystarczy jedno, usłyszane od Boga, aby dać Życie życiu...

...Jezu, proszę o łaskę odczytywania Twojej woli i o łaskę głębokiej więzi z Ojcem i Jego wolą...

 

 

 

 

Flag Counter