10 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Jezus mówi do swoich uczniów. Mówi do tych, którzy Go słuchają i w Niego wierzą. Wiele razy tłumaczy swoje przypowieści tylko uczniom, którzy za Nim poszli. Zrozumienie i mądrość przychodzą w miarę poznawania Jezusa...

Jezus przychodzi wypełnić prawo i zapowiedzi proroków. Nie tylko chce realizować słowa Starego Testamentu, On chce także je wypełnić w całości...

Wolność, którą Jezus przynosi, nie polega na odrzuceniu przykazań i prawa. Mówi o tym do tych, którzy Go poznali, są Jego uczniami. Oni więc, podobnie jak my, są zaproszeni do zrozumienia, co stanowi prawdziwą wielkość w królestwie niebieskim...

Prawdziwą wielkość w królestwie niebieskim zapewniają wypełnienie prawa i uczciwe przekazywanie Bożej nauki innym...

Jezus uczy, że kto wypełnia prawo i pomaga innym je wypełniać, będzie wielki w królestwie niebieskim, będzie prawdziwym uczniem Jezusa. Kto wypełnia prawo w zgodzie z własnym sumieniem, poznaje Jezusa i kocha Go, okazując to czynem...

Chrystus ma świadomość, że nie każdy od razu jest na tyle dojrzały, aby wzorowo wypełniać wszystkie przykazania. Istotne jest to, aby stopniowo rodziło się w nas pragnienie życia Bożymi przykazaniami...

Ważne jest to, byśmy wypełniając przykazania byli dla innych autentycznymi świadkami obecności Boga w świecie i nie ulegli pokusie, aby zmienić przykazania, przynajmniej niektóre, albo zinterpretować je po swojemu...

Prawo i Prorocy Starego Testamentu zapowiadali Mesjasza i Jezus te zapowiedzi wypełnił. Ale On wypełnił je także w innym sensie: wypełnił Miłością. Stary Testament nie jest wypełniony. Wypełnia go dopiero Nowy Testament, zwłaszcza Ewangelia...

Bóg odsłania się nam stopniowo. Dlatego nie można nigdy zatrzymać się w drodze poznawania Boga. W całej pełni poznamy Go w Niebie, bo wtedy On sam wypełni nas do końca...

Prawo Boże jest niezmienne i to nie podlega dyskusji. Wielu jest jednak takich, którzy chcieliby zmienić coś w tym Prawie, znieść niewygodne przykazanie...

Słowa Jezusa są w konfrontacji ze współczesnym światem, z myśleniem tych wszystkich, którzy chcieliby zmian w Prawie Bożym. Konieczna jest wierność Prawu Bożemu. Prawo Boże jest niezmienne i dzięki temu mamy stały fundament dla naszego życia...

Bez Prawa Bożego w sercu człowieka rodzi się nieład, a stąd prosta droga do nieładu i bezprawia w życiu społecznym. Prawo Boże jest niezmienne. Wielki jest ten w oczach Bożych, w królestwie niebieskim, który jest wierny temu Prawu...

Ani jedno słowo, ani jeden znak, nie może być zabrany z tego, co dał nam Bóg. Jeśli coś wykreślimy, to również przekreślimy Boży zamysł wypełnienia się Jego woli w naszym życiu...

...Daj mi, Boże, prawe sumienie, bym nigdy nie ważył się zła nazywać dobrem, a dobra złem, nawet jeśli będzie to dotyczyło mojej postawy... Proszę o głębokie
i wierne trwanie przy Twoim Słowie...

 

 

Flag Counter