22 LUTEGO

PONIEDZIAŁEK, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż
i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Jezus wiedział, w jaki sposób jest postrzegany przez innych. Wielu traktowało Go jak proroka, który objaśnia Boże tajemnice. Przez uczonych w prawie był postrzegany jako burzyciel religijnego porządku...

Jezus zadaje pytanie również swoim uczniom. Chce, zamiast obiegowej opinii, usłyszeć odpowiedź od najbliższych...

Szymon Piotr jest wyjątkową postacią. Pomimo swojej porywczości i późniejszego wyparcia się Mistrza, Jezus nie obawia się powierzyć mu szczególnej misji. Jest bardziej zainteresowany jego sercem, które jest gotowe do służby...

Słowa skierowane do Piotra, to również słowa skierowane do każdego z nas. Jak, każdy z nas, odpowie na pytanie, które stawia dzisiaj Jezus: „A ty, za kogo mnie uważasz”?...

Jezus pragnie widzieć w każdym z nas opokę Swojego Kościoła. Chce, aby wszystko, co czynimy, sprawiało, że bramy piekielne go nie przemogą...

Nasza misja nie jest identyczna z tą, jaką otrzymał święty Piotr. Nie koncentrujmy się na swoich brakach. Zobaczmy, że każdy z wierzących ma swój wkład
w budowanie Kościoła...

Do każdego z nas Jezus kieruje to samo pytanie, które postawił swoim apostołom. Tak jak wtedy, tak i dziś, słyszymy różne odpowiedzi. Opinie obcych nie interesują Jezusa. On chce usłyszeć odpowiedź od swoich przyjaciół...

Przejawem świętości nie jest czynienie wiele dla Boga. Niebo otwarte jest dla wszystkich, którzy Miłość uczynili swoim sposobem życia i którzy czynią dobro nie dla korzyści, nie po to, by pójść do Nieba i nie dlatego, że Bóg tego od nich oczekuje...

Niebo czeka na tych, którzy nie potrafią nie kochać...

Jezus ze słabego Piotra, który od początku nie szedł za Nim z zapałem i popełniał błędy, uczynił skałę, na której oparł się powstający Kościół... Z nami też Bóg może uczynić wiele dobra, chociażby dla ludzi potrzebujących, w trudnej sytuacji, i przemienić nas...

Jesteśmy zaproszeni do tego, by, jak Piotr, uznać, że On jest dla nas Kimś najważniejszym. Od tego zależy naprawdę wiele. Ale póki nasze deklaracje przywiązania do Boga nie będą miały potwierdzenia w codzienności, póty nie będą one wyrazem naszej wiary...

Jezus wysłuchuje odpowiedzi uczniów na zadane przez Niego pytanie, jednak nie zadawala się nimi. I zwraca się do nich z prywatnym pytaniem. Chce osobistej odpowiedzi, którą w imieniu pozostałych udziela Piotr...

Odpowiedź Piotra, to wyznanie wiary, które zaprowadzi go, jak jego Mistrza, na krzyż, a po drodze będzie musiał stawić czoła swoim słabościom...

Z postanowienia Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół. Trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa, a nie Piotra. Jednak Piotr ma umacniać naszą wiarę...

Jako chrześcijanie módlmy się o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa. Chciejmy nasze życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”
(z Piotrem i pod władzą Piotra)...

Wyznanie Piotra jest fundamentem naszego życia duchowego. To wyznanie nadaje sens naszemu życiu. Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest źródłem naszej nadziei...

...Jezu, dziękuję za powołanie do budowania Twojego Kościoła, razem z całą wspólnotą wierzących... Proszę o łaskę głębokiej więzi z Tobą i Kościołem...

 

 

 

 

Flag Counter