30 GRUDNIA

ŚRODA, Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

EWANGELIA - Łk 2, 36-40 (Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza)

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu
w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

MEDYTACJA

"Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki" (1 J 2, 17)...

Bóg inicjuje spotkanie poprzez pragnienie złożone w sercu człowieka. Skraca dystans do siebie. Anna miała szczególny dar, co pozwalało jej odczytywać rzeczywistość w Jego perspektywie i widzieć rzeczy, które On pozwalał jej zobaczyć. Nie zatrzymywała tego dla siebie...

Anna dzieliła się Bożą perspektywą. Dziękowała i wielbiła Boga za ten dar. To ona w Niemowlęciu rozpoznała Syna Bożego i powiedziała o swoim doświadczeniu tym, którzy byli wokół niej...

Bóg uczynił Annę świadkiem. Pomimo wieku i wielu słabości, była zdeterminowana, aby dzielić się z innymi własnym doświadczeniem...

Spotykamy różne osoby, z którymi dzielimy się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Czasami ktoś wyjawia nam swoje tajemnice i poglądy. Niezwykle cenna jest umiejętność odczytania tych zdarzeń według Bożego klucza i w Jego perspektywie...

Umiejętność odczytania zdarzeń według Bożego klucza i w Jego perspektywie, umacnia nas i daje radość, że Bóg nas prowadzi...

Świat przemija, ale kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Wolą Bożą jest każde Słowo Boże, które do nas przemawia. Do każdego może trafić to samo słowo, ale inaczej zadziała w życiu każdego z nas. Każdy odczyta tę wolę na swój sposób...

Świat przeminie w chwili naszej śmierci, ale odkrywanie woli Bożej, wypełnianie powołania i odnajdywanie go każdego dnia, pozwoli nam żyć wiecznie...

Anna niezwykle mocno kochała Boga i mówiła o Jezusie nie po to, by kogokolwiek nawrócić. Ona naprawdę Nim się cieszyła...

Dobrze jest naśladować Annę i nie chcieć nikogo nawrócić. Zamiast tego po prostu cieszmy się Jezusem wobec ludzi. Nie zamykajmy w domach naszej radości. Niech ludzie dziwią się tą naszą radością. Jak Bóg będzie chciał i oni będą na to gotowi, ich zdziwienie zamieni się w wiarę...

Od wszystkich, którzy uwierzyli, słowo Boże domaga się jednoznacznego opowiedzenia po stronie wartości Królestwa, wbrew wszelkim ziemskim pożądliwościom...

Chrześcijanin żyje w świecie, ale musi mieć świadomość, że ten świat przemija. Dlatego jego życie ma być ukierunkowane na pełnienie woli Bożej, a tym samym na wieczne trwanie...

Tylko przez uwolnienie serca od miłości do świata i przemijających dóbr, możemy wypełnić serce miłością do Boga i bliźnich, odnajdując ukojenie, radość, spełnienie i nadzieję, która zawieść nie może...

Jezus napełniał się mądrością i łaska Boża spoczywała na Nim. Ofiarujmy Bogu siebie, prośmy o otwartość na Niego, Jego mądrość i błogosławieństwo...

...Boże, proszę Cię, daj mi Twój wzrok, bym mógł widzieć siebie, drugiego człowieka i sytuacje w Twojej perspektywie, a przez to stawać się Twoim osobistym świadkiem... Proszę, abyś pozwolił mi poznać Ciebie na nowo... Proszę o żarliwość w duchowym wzrastaniu...

 

 

 

Flag Counter