22 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 46-56 (Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego)

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwa na wieki.»
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

MEDYTACJA

Pieśń uwielbienia Maryi jest odpowiedzią na spotkanie z Elżbietą. Maryja postanowiła pomóc swojej krewnej. W codzienności życia, w relacjach, spotkaniach
i pracy obie matki odkryły obecność Boga...

Maryja była zaskoczona. Podobnie Elżbieta... Kiedy przyjmujemy postawę dziecka, osoby, która nie posiada nic na własność, możemy doświadczać takiego stanu. Obie kobiety nie spodziewały się rodzicielstwa, ani tego spotkania...

Postawa dziecka, to inaczej postawa pokory. Dziecko otrzymuje wszystko od rodziców, a kiedy coś potrzebuje prosi. Dziecko też chwali się sobą i z radością przyjmuje pochwały rodziców. Pokora to pełna miłości prawda o nas, prawda, która wypływa z serca Ojca...

Maryja wiele nie rozumiała i zapewne poszukiwała odpowiedzi na pytania: dlaczego anioł do Niej przyszedł, dlaczego Bóg Ją wybrał? Jak ta misja powierzona przez Boga ma wyglądać? Dlaczego Bóg wystawia Ją na próbę, w której wszyscy będę Nią pogardzać?...

Maryja, pomimo niejasności, wybrała drogę uwielbienia Boga, bo wiedziała, że to jest sposób do poznania planów Bożych. Ufała, że Bóg poprowadzi Ją odpowiednią drogą, a także doda sił do realizacji tej misji...

Maryja wypowiada najpiękniejsza modlitwę – Magnificat. Uwielbia Boga za Jego plan względem niej i Jego miłosierdzie. To tylko wstęp, gdyż całe życie Maryi było rodzajem hymnu pochwalnego na cześć Boga...

Radość jest owocem wzroku utkwionego w Bogu... Radość w Panu jest przywilejem ubogich w duchu... Radość w Panu nie jest owocem działania, lecz życia
w Obecności... Jest taka radość, kiedy spotkanie uprzedza wiarę...

W cierpieniu i w trudnych chwilach, trzeba zawsze trwać i zachować w sobie Magnificat. To oznacza, że zawsze i w każdej sytuacji powinniśmy uwielbiać Boga, bo przecież jesteśmy w Jego rękach. Modlitwa Maryi daje nam siłę duchową każdego dnia...

...Boże, wiem, że pragniesz mnie słuchać i prowadzić do postawy uwielbienia we wszystkim... Proszę Cię o wrażliwość i prostotę w spotkaniu z drugim człowiekiem...

 

 

 

Flag Counter