17 GRUDNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 1, 1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza;
Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

MEDYTACJA

Jezus przychodzi w danym czasie i w konkretnym miejscu. Jego przyjście jest przygotowywane. Historia zbawienia nie jest wydarzeniem związanym tylko
z czasem, kiedy Jezus żył na ziemi, ale trwała przedtem i trwa nadal, ponieważ Chrystus wciąż jest z nami...

Przodkowie zostawiają w nas ślad poprzez swoje historie. Ich poczynania mają wpływ na sytuację, w jakiej przyszliśmy na świat, więc w pewnym sensie i na nasze historie. Te opowieści bywają dla nas cennym źródłem...

Przodkowie Jezusa cierpieli i grzeszyli. Część z nich, jak Rachab lub król Dawid, nie miała dobrej reputacji. Ale wszystkich charakteryzuje ich postawa ludzi nawracających się, którzy doświadczają Boga. Mimo grzeszności, Bóg ich wybrał jako przodków dla swojego Syna...

Rodowód Jezusa mówi o tym, że Bóg potrafi pisać prosto na krzywych liniach ludzkich dziejów. Z każdego zła Bóg potrafi wydobyć dobro...

Rodzina Jezusa nie jest idealna. Są tu starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni, bardziej i mniej porządni, są grzesznicy. Tak, jakby Bóg chciał pokazać, że wszyscy możemy być w Jego rodzinie. On przyszedł na świat, by stać się człowiekiem, z miłości do każdego z nas. Bez wyjątku...

I to jest w tym wszystkim najciekawsze: nawet oburzający, gorszący grzech konkretnego człowieka, nie jest w stanie zniweczyć Bożych planów. Warto pamiętać o tym i dziś. Nasze grzechy, choćby nawet najgorsze, nie są w stanie zniweczyć Jego planów...

Jezus kiedyś, ale i dzisiaj, przychodzi do konkretnych osób. Przychodzi do nas, do tych okoliczności, w jakich żyjemy, widząc, czego doświadczamy, żeby przyprowadzić nas do Ojca...

Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną historię rodziny. I może wydawać się, że nasi przodkowie i ich historie życia mają wpływ na nasze poglądy lub zachowania. Należy jednak pamiętać, że to nasze czyny i nasza wyjątkowość mówią o nas, jacy naprawdę jesteśmy...

Jezus uczy nas, że nie możemy popełniać błędów naszych przodków, ale uczyć się od nich, żeby pamięć o nich trwała w nas i w naszych czynach. Jest to także zachęta, abyśmy zostawili po sobie jak najwięcej dobrych wspomnień oraz dzieł miłości i miłosierdzia...

Dzieje świata są dziejami zbawienia, bo Bóg wszedł w historię ludzkości i działa, by nas ocalić. Oczywiście możemy wybrać piekło wieczne, ale nie ma takiego błędu i takiego położenia, z którego Bóg nie potrafiłby nas wyciągnąć, jeśli tylko chcemy...

Bóg stał się człowiekiem, abyśmy każdego dnia stawali się bardziej święci. Już dzisiaj nosimy Jego imię jako chrześcijanie i przynależymy do Niego. Powinniśmy w życiu zrobić wszystko, by nasze imię kiedyś Bóg dopisał do rodowodu Jezusa...

...Duchu Święty, proszę Cię, abyś otwierał mnie na działanie Boga w tej konkretnej chwili mojego życia... Proszę o poznanie prawdy, że Jezus jest moim Zbawicielem...

 

 

 

Flag Counter