14 WRZEŚNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

EWANGELIA - J 3, 13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia)

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

MEDYTACJA

Zbawiciel przyszedł, żeby dać nam życie. Kiedy doświadczamy Jego miłości, dostrzegamy, co dla nas uczynił, wtedy chcemy dobrze przeżyć swoje życie...

Jezus nie przyszedł po to, aby potępić, ale zbawić. Zbawić wszystkich, bo On nie rezygnuje z nikogo. I chociaż niektóre serca są bardzo zatwardziałe, zmiękczyć je może tylko bezwarunkowa miłość chrześcijan, miłość po krzyż...

Krzyż jest narzędziem naszego zbawienia, jest kluczem otwierającym drzwi do nieba, mostem łączącym niebo z ziemią i pługiem orającym zatwardziałe serce człowieka...

Za wielką cenę Przenajświętszej Krwi Chrystusa zostaliśmy odkupieni. Jezus okrutnie cierpiał podczas męki. Jednak największym cierpieniem, jakie Jezus doświadczył na krzyżu, była świadomość odrzucenia przez wielu owoców Jego bolesnej męki...

Jezus pragnie byśmy pocieszali Jego przebite Serce przez akty ufności i czyny miłosierdzia...

Bóg daje wszystko, aby nas zbawić. 'Syn jednorodzony" oznacza "wszystko". Miłujący ojciec bardziej bowiem ceni życie jednorodzonego syna, niż własne...

Bóg daje najwyższą cenę za nasze zbawienie, bo jesteśmy dla Niego bezcenni, pomimo naszych grzechów i niewierności. Bóg nie wyrzekł się nas, chociaż my nie raz wyrzekamy się Jego...

?Ocala nas miłość Boga i tylko ona. Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki...

Zbawienie można jednak odrzucić, zignorować je i dalej żyć z dala od Boga. I wówczas Bóg nas nie potępia. To my potępiamy siebie...

Nie da się być chrześcijaninem bez krzyża. Krzyż jest w centrum tajemnicy zbawienia. Krzyż jest błogosławiony i niezrozumiały, bywa wielkim cierpieniem, ale to on nas uszlachetnia, abyśmy stawali się lepsi, piękniejsi i dojrzalsi w drodze do Nieba...

Krzyż zawsze nam towarzyszy. Krzyż, to wymierny dowód na to, że Bóg chce ofiarować nam siebie. Krzyż prowadzi nas do prawdy o życiu wiecznym...

Trudno jest nam zaakceptować tajemnicę krzyża. Nie ma jednak chrześcijaństwa bez krzyża. Krzyż to znak miłości, znak zwycięstwa. Krzyż do nasze ocalenie...

Jezu, Ty patrzysz na mnie z miłością. Naucz mnie tego spojrzenia... Daj mi wiarę... Proszę o głęboki żal z powodu moich grzechów i o życie w prawdzie...


 

Flag Counter