25 CZERWCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 7, 21-29 (Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry
i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

MEDYTACJA

Jezus mówi, że chcąc wejść do królestwa niebieskiego, nie wystarczy cały czas powoływać się na Niego, czy nawet czynić coś w Jego imię. Chodzi o coś więcej - o bycie człowiekiem sprawiedliwym, czyli pełniącym wolę Boga...

Można słuchać Jezusa i zachwycić się Jego słowami. Można Go słuchać i nie przejmować się tym, co mówi. Można też słuchać Go i w ten sposób kształtować swoje życie, budując na Jego słowie, na Nim, jak na skale, która pomoże przetrwać trudne chwile...

Kto jest Miłością, na wzór Boga, ten żyje pełnią życia i jego egzystencja ma solidne fundamenty. Człowiek, który miłuje nie szuka siebie i dlatego jest silny...

Największą słabością człowieka jest szukanie siebie, to znaczy budowanie poczucia własnej wartości na dominacji. Człowiek, który jest Miłością, nie chce dominować. Miłość mu wystarczy, daje mu poczucie absolutnego spełnienia...

Jezus posyła uczniów, aby dzielili się wiarą na całym świecie. Dzieje się to w chwili, kiedy spotkali Zmartwychwstałego, gdy doświadczyli przebaczenia
i uwierzyli realnie, że On jest Bogiem, a Jego słowa są prawdziwe...

Uczniowie przemienieni, mieli wiarę, entuzjazm, nie zajmowali się niepotrzebnymi sprawami, a koncentrowali się na tym, co ważne... To także o nas. Bóg zaprasza nas do dzielenia się wiarą. Przez sposób życia, znakami, którym może być życie Ewangelią, zmienianie się przez nią...

Jesteśmy ludem Nowego Przymierza, które nigdy nie zostanie odwołane...

Proszę Cię, Boże, o głęboką wiarę w uzdrawiającą moc Twojego słowa...

 

 

 

Flag Counter