18 CZERWCA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 6, 7-15 (Modlitwa Pańska)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».

MEDYTACJA

Jezus wskazuje właściwy sposób modlitwy, który znacząco różni się od powszechnie znanego. Odwołując się do pogan i ich gadatliwej postawy, zwraca uwagę na pragnienia oraz intencje wypowiadanych słów...

Jednoznaczne stanowisko Jezusa wobec postawy podczas modlitwy zachęca do przyjrzenia się swoim zwyczajom, swojej modlitwie i pragnieniom...

Jezus zwraca uwagę na to, że dobry Ojciec wie, czego nam potrzeba. W ten sposób akcentuje osobę Boga, a nie tylko ludzkie cele. W konsekwencji wskazuje na właściwe Bogu miejsce...

Imię to coś osobistego. Zwracamy się po imieniu tylko do tych, których dobrze znamy. Jahwe, imię Boga objawione w Starym Testamencie oznacza "Ja jestem". Jezus objawia nam nowe Imię Boga – "Ojciec"...

Bóg nie tylko JEST, ale "jest Ojcem", czyli kocha, troszczy się i dba o swoje dzieci. To ogromne wyróżnienie, że możemy mówić do Boga po imieniu...

Wśród wielu nauczycieli modlitwy, Jezus zajmuje szczególne miejsce, bo jedyne i wyjątkowe. Nie tylko modli się, ale uczy również tej umiejętności swoich uczniów wszystkich czasów. A „Modlitwa Pańska”, to jedyna modlitwa, której On nas nauczył...

Jezus pokazuje, że Bóg jest Ojcem, a więc stwórcą i dawcą życia, towarzyszem naszej codziennej drogi, świadkiem naszych radości i nadziei, smutków
i niepokojów...

Bóg jest Ojcem wszystkich. Dlatego też, jeśli nie jesteśmy w zgodzie z braćmi i siostrami, nie możemy powiedzieć do Niego: „Ojcze...

Jezus pokazuje, co znaczy być kochanym przez Ojca i że ojciec chce przelać na nas tę samą miłość, którą od wieków darzy swojego Syna...

Dzięki obecności Ducha Świętego możemy mówić do Boga: „Ojcze”. Natomiast światło naszych dobrych uczynków ma przyczyniać się do chwały naszego Ojca, który jest w niebie...

Jezu, dziękuję za wskazówki i naukę... Proszę o dar modlitwy, która podoba się Ojcu...

 

 

 

Flag Counter