17 CZERWCA

ŚRODA, Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

EWANGELIA - Mt 6, 1-6. 16-18 (Dobre uczynki pełnić w ukryciu)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

MEDYTACJA

Jezus zwraca uwagę na jałmużnę, post i modlitwę. Wyjaśnia, w jaki sposób wypełniać te dobre uczynki, aby odnaleźć ich sens i wartość...

Nie czyńmy nic na pokaz. Nie koncentrujmy się na tym, jak odbiorą nas ludzie widząc, że dzielimy się z potrzebującym, modlimy się z zaangażowaniem lub odmawiamy sobie przyjemności, bo naszym celem jest rozwój relacji z Bogiem i ludźmi...

Nie jest ważne, co widać. Ważne, że Bóg wie, jakie mieliśmy intencje. Jego logika jest inna niż ludzka...

Kochający Bóg, który zna nasze serce, odda nam należytą nagrodę za wykonane dobro. Możliwe, że będziemy musieli poczekać i nagroda nie będzie taka, jakiej się spodziewamy. Ufajmy, że to, co otrzymamy, będzie dla nas najlepsze...

Jezus przestrzega swoich uczniów przed troską o dobre wyglądanie przed ludźmi i szukaniem próżnej pochwały. Prawdziwa pobożność, to coś więcej niż dobre samopoczucie lub wyglądanie na świętego. Prawdziwa pobożność, to pełne miłości oddanie Bogu...

Nie wystarczy dużo modlić się, pościć i pomagać ludziom. Jeszcze trzeba to czynić w odpowiedni sposób...

Nie należy pokazywać ludziom, że jest się pobożnym i dobroczynnym. O naszej modlitwie powinien wiedzieć tylko Bóg. O naszej dobroczynności powinni wiedzieć tylko adresaci tej pomocy. To wystarczy...

Modlitwa powinna służyć tylko do przemiany serca, a nie do budowania pozytywnego wizerunku siebie u innych. Przemianę serca widać tylko
w bezinteresownej pomocy innym...

Chrześcijaństwo jest religią dojrzałych i bliskich relacji z Bogiem, a przez to z innymi ludźmi i z sobą. Celem modlitwy jest dbanie o relacje z Bogiem, budowanie jej na dialogu, byciu z Nim jak najbliżej...

Celem modlitwy nie jest pokazywanie tego, że się modlimy, aby nas podziwiano lub abyśmy uzyskiwali profity. To byłoby udawanie, a nie budowanie relacji
z Najwyższym...

Zło jest hałaśliwe i bardzo krzykliwe. Dobro pozostaje zazwyczaj niewidoczne...

Miłosierdzie znajduje motywację do działania w oczach Tego, który widzi w ukryciu. Filantropia natomiast wypływa z pobudek czysto ludzkich, szuka uznania w świecie, a zyskuje je w świetle fleszy i ludzkim podziwie...

Aby być autentycznym chrześcijaninem, a więc wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa, trzeba wpatrywać się w Niego i wraz z Nim budować każdego dnia cywilizację miłości. On nie szuka ludzkiego uznania, ale pragnie wypełniać wolę Ojca i ukazuje Jego miłosierne Oblicze...

Jezu, dziękuję Ci za Twoją stałą obecność w moim życiu... Proszę o serce ciche i pokorne wobec Boga i ludzi...

 

 

Flag Counter