14 CZERWCA

NIEDZIELA, Jedenasta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mt 9, 36 – 10, 8 (Rozesłanie Apostołów)

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trę dowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

MEDYTACJA

Jezus stwierdza, że ludzie są jak owce bez pasterza. Nie ma kto ich pokierować, by postępowali drogą wiary...

Jezus zaprasza do współpracy. Nawołuje, by Apostołowie pomogli odnaleźć zagubionym drogę do swojego wewnętrznego domu, do Boga, Miłości. Nie zostawia ich jednak samych. Komunikuje się przez wydarzenia i ludzi...

Powołanie, jakie Jezus daje Apostołom, nie ogranicza się do nadania mocy wypędzania duchów lub leczenia chorych. Jest to takie samo powołanie, jakie Jezus daje każdego dnia również nam...

Dzisiejsza Ewangelia skłania nas do wspomnienia o tych, którzy noszą w sobie powołanie do kapłaństwa lub życia zakonnego. Jezus zachęca nas, abyśmy włączali się w troskę o nowe powołania...

To nie był zbieg okoliczności, że Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo podczas jednego wydarzenia, czyli Ostatniej Wieczerzy. Fakt ten wskazuje na to, że istnieje ścisły związek między Eucharystią a kapłaństwem, czyli między życiem Kościoła dzisiaj, a jego przyszłością...

Najlepiej uczymy się, gdy nauczamy innych. Dlatego Jezus wyprawia robotników na swoje żniwo, to znaczy daje ludziom udział w swojej misji głoszenia Ewangelii. Dla uczniów Jezusa misja głoszenia Ewangelii ma być ich drogą do świętości...

Kiedy człowiek czyni jakiekolwiek dobro, także kiedy głosi Ewangelię, wyświadcza dobro najpierw sobie. Czynienie dobra ubogaca bowiem tego, które je czyni...

Bóg powołując człowieka do spełnienia określonej misji, obdarowuje człowieka, a nie obciąża kolejnymi obowiązkami...

Jezus wybiera Dwunastu i posyła ich, aby głosili Dobrą Nowinę. Kolejne rzesze świadków Jezusa, których On wybiera, mają kontynuować misję Dwunastu. Żeby jednak ich posłanie było skuteczne, konieczne jest świadectwo chrześcijańskiego stylu życia..

Jezu, patrzę na kolejny dzień mojego życia, chwila po chwili, i staram się rozeznać, do czego mnie wzywasz, jakie wyzwania stawiasz przede mną, jakie pojawiły się pragnienia i pokusy...

Proszę Cię, Jezu, o umiejętność słyszenia codziennych powołań, by głosić Królestwo Niebieskie... Proszę o głębokie przeżycie prawdy, że jesteś o mnie zatroskany...

 

 

 

Flag Counter