28 MAJA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 17, 20-26 (Aby stanowili jedno)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Jezus prosi za tymi, którzy dzięki słowom Apostołów będą w Niego wierzyć. Słowo Pana głoszone przez uczniów, przez Kościół, ma moc przemieniać serce
i zasiać ziarno wiary, czyli zaufania Bogu...

Jezus prosi swojego Ojca o jedność między tymi, którzy w Niego wierzą. Żywa wiara prowadzi do jedności z innymi ludźmi, do zgody, szacunku i szukania większej chwały Bożej. Nie prowadzi do podziałów, zazdrości i zemsty...

Jezus prosi, aby świat poznał, że Ojciec umiłował ludzi tak, jak swojego Syna... Doświadczenie bycia kochanym przez Boga Ojca było fundamentem życia Jezusa...

Wszystko zmienia się, oprócz miłości Boga, która jest stała, a poznawanie piękna miłości Boga nie ma końca. Prawda ta zawiera nadzieję, że Bóg prowadzi ku lepszemu tych, którzy nie przeszkadzają działać Duchowi Świętemu...

Podziały i niezgoda, to jedno z największych źródeł cierpienia na świecie. Dlatego Jezus modli się o jedność wśród Jego uczniów, o jedność, która oparta jest na miłości i wskazuje wzór jedności, jaką jest Trójca Przenajświętsza...

Budowanie jedności trzeba zaczynać od kontemplacji Trójcy, a nie od przemówień i deklaracji. Życie bierze swój początek z Boga i analogicznie jest z jednością. Bóg jest źródłem jedności. My możemy ją jedynie przyjąć, jako dar i dobrze z niej korzystać...

Jezus, na zakończenie ostatniej wspólnej kolacji z uczniami, prosi Ojca o siłę dla nich, dla ówczesnych i współczesnych uczniów Chrystusa, aby byli jedno, wprowadzali pokój, szacunek, przebaczenie i tworzyli relacje na wzór Trójcy Świętej...

Jezus wie, że świat Go odrzuci i z trudem będzie Go poznawał, ale On nie przestaje ufać. Ufa, że ci, którym objawia swą miłość, ci, którzy w nią całkowicie uwierzą, będą ją objawiać innym...

Modlitwa Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy jest nadal zadaniem dla chrześcijan. Musimy być jedno, aby świat uwierzył. Świat potrzebuje naszego świadectwa. Nie wystarczą modlitwa o jedność i dyskusje teologiczne. Świat potrzebuje świadectwa jedności...

Boże, spoglądam na moje postępowanie, by dostrzec to, jakie owoce w moim życiu przynosi moja wiara... Ty wiesz, że bywa różnie... Proszę, gdy nie mam sił do miłowania, łączenia, wprowadzania pokoju i przebaczania, Ty mnie w tym wspieraj...

Jezu, proszę Cię o żywą wiarę, która przemienia serca oraz o to, by tam, gdzie będę, umiał wprowadzać pokój... Proszę o dar autentycznej jedności dla mojej rodziny i wspólnoty...

 

 

 

Flag Counter