11 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 14, 21-26 (Duch Święty nauczy was wszystkiego)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował
i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy
u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

MEDYTACJA

Miłość to wzajemne obdarowywanie się, przez które jeden staje się życiem drugiego. Gdy chcemy kochać Jezusa, Jego osoba musi być w centrum naszego życia. Uczymy się wtedy kochać Go całym sobą, sercem, umysłem i ciałem. Jest to niekończący się proces wzrostu...

Nasza miłość do Jezusa, która jest jednocześnie nieustannie przyjmowanym darem od Boga, stawia Jezusa w centrum naszego życia. Miłość Jezusa do nas, stawia nas w centrum Jego serca. On jest zainteresowany nami, naszymi sprawami, kłopotami i troskami...

Dzięki więzi z Jezusem w naszym życiu obecna jest cała Trójca. Syn, Ojciec i Duch Święty mają mieszkanie w nas, stajemy się prawdziwą świątynią Boga...

Jezus zapewnia, że Duch Święty obecny w Kościele, wszystkiego nas nauczy i odpowie na każde pytanie, nawet takie, na które Jezus nie dał odpowiedzi...

Miłość Boga polega na zachowywaniu Jego nauki. Nie na deklaracjach. Inni weryfikują nasze dojrzewanie w chrześcijaństwie po tym, jak zmagamy się, aby żyć Ewangelią. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby On zamieszkał w nas i przemienił...

Bez Ducha Świętego nie pojmiemy tego, jak miłować Boga i ludzi, od których czasami doświadczamy krzyża, jak przebaczać, darzyć szacunkiem bliźnich, jak pomóc potrzebującym, szczególnie tym natarczywym i nie zawsze radzącym sobie w życiu...

Od chrztu staliśmy się miejscem, w którym zamieszkał Bóg w Trójcy Świętej. Działa On przez swojego Ducha, który nieustannie pobudza nas, ożywia i uświęca oraz nadaje twórczą moc interpretacji słowa Bożego...

Dzięki dynamice łaski, która wciąż się w nas objawia, możemy upodabniać się do Syna Bożego i postępować tak, jak On...

Bożą obecność możemy stracić przez grzech, który zamyka Bogu drogę do naszego wnętrza. Nie jesteśmy jednak bezradni. Obecność Ducha Bożego stanowi nadzieję i moc do przechodzenia z ciemności grzechu do światła łaski...

Jeśli chcemy, aby nasze świadectwo przynależności do Chrystusa, który działa w Kościele i przez Kościół, było wiarygodne, to znakiem rozpoznawczym tej prawdziwości jest zachowywanie Bożej nauki, a więc przykazania miłości Boga i bliźniego...

Jezus pyta nas o wierność przykazaniom, Prawu Bożemu. Prawdziwie miłuje Jezusa ten, kto zachowuje przykazania, zachowuje naukę Jezusa zawartą
w Ewangelii. Potrzebujemy także Ducha Świętego i Jego darów...

Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość... Proszę o dogłębne przeżycie prawdy, że Bóg pragnie we mnie przebywać... Niechaj Duch Święty inspiruje mnie do odwzajemnienia tej miłości i stawania się coraz bardziej mieszkaniem Boga...

 


 

Flag Counter