18 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

Przykazania nie są po to, aby nas ograniczać. Dają wolność i pokój w sercu. Są drogowskazem ku lepszemu i pełniejszemu życiu. To prawo, które nie jest tylko zbiorem zakazów i nakazów, lecz pełne jest dobroci i miłości Boga...

Musimy być uważni i ostrożni, aby nie wybierać w przykazaniach tylko tego, co łatwe i przyjemne. To prowadzi do zguby...

Jezus przychodzi wypełnić prawo. Najdoskonalszym wypełnieniem prawa jest miłość, która stwarza fundament do budowania prawdziwej i głębokiej relacji
z drugim człowiekiem i Bogiem...

Kościół potrzebuje nieustannej reformy. Jednak reforma Kościoła nie dokonuje się przez poluzowanie dyscypliny słowa Bożego, lecz przez gorliwsze przylgnięcie do krzyża. Nie przez poprawianie Boga, lecz przez podjęcie wysiłku osobistego nawrócenia...

Prawo i Prorocy Starego Testamentu są podstawą dla nauki Jezusa. Bez Jezusa nic nie znaczą. Tylko z Nim można pojąć istotę. Przykazania przestrzegane
w oderwaniu od osobowego Chrystusa są uciążliwe i ograniczające człowieka...

Gdy u podstaw przestrzegania przykazań jest osobowa relacja z Jezusem, stają się one mądrym drogowskazem i wyzwoleniem. Zaczynajmy więc naszą drogę duchową od poznania Jezusa i zaprzyjaźnienia się z Nim, a nie od perfekcji w respektowaniu Prawa...

Dobrze byłoby, aby ludzie rozpoznawali nas po życiu przykazaniami, zasadami Boga, abyśmy byli przez to wiarygodni. Tak po prostu, bez modyfikacji przykazań...

Jezus przyszedł nie po to, aby znieść Prawo, ale by je wypełnić, czyli dać świadectwo wierności...

Prawo Boże jest niezmienne. Konieczna jest wierność Prawu Bożemu. Bez tego Prawa w sercu człowieka rodzi się nieład, a stąd prosta droga do nieładu
i bezprawia w życiu społecznym...

Prawo Boże jest niezmienne. Wielki jest ten u Boga, który jest wierny temu Prawu. Ewangelia i Prawo Boże to nie jest kwestia mody i zmieniającej się kultury. Prawo Boże jest niezmienne i dzięki temu mamy stały fundament dla naszego życia...

Boże, proszę Cię o głębokie i wierne trwanie przy Twoim Słowie... Ty wiesz z czym sobie nie radzę i co w moim wnętrzu wymaga uzdrowienia…

 

 

 

Flag Counter