11 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 20, 17-28 (Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie)

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?»
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł:
«Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym.
Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

MEDYTACJA

Jezus wie, że Jego droga prowadzi przez trud, ból i odrzucenie. Ale poprzez to doświadczenie dochodzi do zwycięstwa Zmartwychwstania. Tego jeszcze nie rozumieją Jego uczniowie...

Królestwo Boże rządzi się innymi prawami niż znane nam struktury polityczne, często oparte na przemocy i manipulacji, a prawie zawsze na szukaniu własnej korzyści. W królestwie Bożym władza, pierwsze miejsce, to nie zaszczyty i profity, ale służba innym...

Każdemu z nas zagraża chorobliwe pragnienie bycia największym, najważniejszym, najlepszym. Często za wszelką cenę... Ale prawdziwa chwała i wywyższenie przychodzi przez uniżenie i służbę...

Jedynie idąc tą niełatwą drogą uniżenia i słuzby, można doświadczyć prawdziwego pokoju, radości, przemiany serca i Bożego wywyższenia...

Jezus mówi jednoznacznie: droga do wiecznego szczęścia prowadzi przez służbę i cierpienie... Przez służbę, bo jest ona podstawową cechą miłości, a szczęście bez miłości jest niemożliwe... Przez cierpienie, bo ono najlepiej oczyszcza nas z egoizmu...

Niestety, nie doceniamy służby i cierpienia jako drogi do szczęścia. Dlatego tak dużo ludzi jest nieszczęśliwych...

Jako chrześcijanie mamy bardziej służyć wszystkim, bez wyjątku, a nie używać w relacjach zależności władzy i siły. Trzeba nam ofiarować dla innych nasze zdolności, pieniądze, czas, układy, a nawet zdrowie...

Pójście za Chrystusem, to nie troska o miejsce po Jego prawej lub lewej stronie. To głównie akceptacja krzyża, służby aż do oddania życia na okup za wielu. Krzyż powinien stać się dla nas punktem orientacyjnym w życiu. Krzyż uczy pokory, miłości i sensu bycia dla innych...

Jezu, naucz mnie bezinteresownej służby ludziom, których spotykam... Daj serce pokorne, zdolne do ofiarnej służby...

 

 

 

Flag Counter