9 MARCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 6, 36-38 (Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

MEDYTACJA

Możemy obdarzać bliźnich, których Bóg stawia na naszej drodze, różnymi darami. Mogą to być dobra materialne, ale też uwaga, czas i miłosierdzie. Jezus wzywa do hojności. Chce, byśmy nie zadowalali się ofiarą marnej jakości lub taką o niewielkiej wartości...

Postawa hojnego serca bywa trudna. Wymaga wewnętrznej wolności i zaufania Bogu... Ale - "Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec" (Łk 6, 36)...

Jeżeli chcemy stać się uczniami Jezusa, powinniśmy pozbyć się osądów, potępiania drugiego człowieka i być miłosierni. Kierując się w naszym życiu tymi nakazami, możemy być pewni, że idziemy we właściwym kierunku...

Ludzka natura, splamiona przez grzech, odciąga nas od Boga. Jednak, pomimo upadków, jesteśmy zdolni, dzięki łasce Bożej, do cierpliwego trwania przy Zbawicielu...

Rozwój duchowy, który jest gwarancją naszego szczęścia, może nastąpić tylko przez obdarowywanie i uszczęśliwianie innych. Dając, otrzymujemy. Szkoda, że
z takim trudem przychodzi nam w to uwierzyć, bo nasze skąpstwo bardzo utrudnia Bogu obdarowywanie nas...

Żyjmy Ewangelią, dzień po dniu. Umierajmy w swoim egoizmie, egocentryzmie na rzecz Boga i innych ludzi... Nie da się być chrześcijaninem bez krzyża
i obumierania w swoich słabościach, grzechach i niewierze we własne siły...

Jezus zachęca, by kierować się miłością, nie osądzać i nie potępiać, odpuszczać i przebaczać. Okazane dobro i miłosierdzie wracają często już tu, na ziemi,
a kiedyś, w wieczności, także Bóg nas z nich rozliczy...

Łatwiej nam jest oczekiwać czegoś od innych, trudniej jest ofiarować coś od siebie. Miara Jezusa jest dla nas, dla logiki tego świata, trudna i niewygodna, ale konieczna...

Boże, proszę Cię o serce, które będzie szukać okazji, aby służyć i w ten sposób stawać się narzędziem Twojej miłości i apostołem Dobrej Nowiny... Proszę
o łaskę serca, które chce dzielić się z innymi, o zdolność miłowania i przebaczania...

 

 

 

Flag Counter