17 GRUDNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 1, 1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

MEDYTACJA

Czytając rodowód Jezusa widać, że Bóg ma określony plan. Co prawda każdy z nas jest w swoich decyzjach wolny, ale to nie sprawia, że Boży plan nie zostanie zrealizowany. Bo Bóg czuwa nad naszym życiem...

Wykonujemy świadomie i nieświadomie różne działania, aby przygotować świat na Wcielenie. Spójrzmy więc na własne życie i zastanówmy się, czy prowadzi ono w określonym kierunku, czyli ku zbawieniu, ale nie tylko siebie, lecz także innych ludzi...

Świadomość obecności Boga w świecie i ukierunkowanie życia, są bardzo istotne, gdyż pomagają w ważnych chwilach naszego bycia, zwłaszcza wtedy, gdy stoimy na rozdrożu i dokonujemy wyborów... Wymaga to jednak wysiłku trwania na modlitwie...

Nasze czyny, działania dnia codziennego i nasza wyjątkowość mówią o nas, jacy naprawdę jesteśmy... Jezus mówi, że nie możemy popełniać błędów naszych przodków, ale uczyć się od nich, aby pamięć o nich trwała w nas i w naszych czynach.

Jezus zachęca również do tego, abyśmy zostawili po sobie jak najwięcej dobrych dzieł miłości i miłosierdzia oraz wspomnień... To niezwykle ważne zadanie...

Rodowód Jezusa przypomina nam, że Bóg wszedł w historię świata, czyli w ciąg przeróżnych życiorysów, a te z kolei to ciąg różnych ludzkich decyzji. Bóg w to wszedł, jako żywy, też mający swój życiorys i podejmujący swoje, często nas zaskakujące, decyzje...

Bóg nie jest poza historią. On jest w niej, jest w historii życia każdego człowieka. Można Go pomijać, ale można też dokładnie się rozglądać, aby nie przeoczyć przejawu Jego obecności...

Bóg nie jest jedynym elementem historii. Można więc Go pomijać, albo traktować jako niezbyt istotny dodatek do otaczającej nas rzeczywistości. Ale można też uczynić Go najważniejszym składnikiem swojego życia. Wybór należy do nas...

Od naszych wyborów zależy nasz życiorys, a od naszego życiorysu - historia świata. Nasze życie jest bowiem cząstką historii zbawienia. Nasze imiona całym życiem wpisujemy w święty rodowód Jezusa Chrystusa. Upadamy i grzeszymy. Mimo to, Bóg nas nie przekreśla...

Rodowód Jezusa Chrystusa zawiera bardzo dużo informacji. Pojawiają się w nim różni ludzie. Jezus narodził się właśnie w takiej rodzinie. To dobra informacja. On może także rodzić się wśród nas, pomimo naszych ograniczeń i słabości. Nie zmarnujmy tego...

Zaprośmy Boga do swojej codzienności, by ją uświęcał i wspierał nas, zwłaszcza wtedy, gdy zabraknie nam sił... Nie zrozumiemy siebie bez Chrystusa. Człowiek jest przecież drogą Kościoła. Tą drogą przeszedł Chrystus przez tajemnicę Wcielenia i Odkupienia...

Bóg stał się człowiekiem, abyśmy każdego dnia stawali się bardziej święci. Musimy w swoim życiu zrobić wszystko, by nasze imię kiedyś Bóg dopisał do rodowodu Jezusa... Już dzisiaj nosimy Jego imię jako chrześcijaninie, więc przynależymy do Niego...

Boże, proszę Cię o poznanie prawdy, że Jezus jest moim Zbawicielem... Daj mi zobaczyć Twoje działanie w moim życiu i pozwól doświadczyć, że prowadzisz mnie ku zbawieniu...

 

 

 

Flag Counter