23 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera

EWANGELIA - Łk 12, 39-48 (Przypowieść o słudze oczekującym Pana)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?».
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli
i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».

MEDYTACJA

Jezus dużo mówi o czuwaniu. Zestawia czekanie na Jego przyjście z czekaniem na konkretne wydarzenie. Nie będzie to znany nam moment lub określony czas...

Mamy być gotowi na przyjście Pana. Czuwanie jest wpisane w nasze życie chrześcijańskie. Nasze serca powinna wypełniać radość z przyjścia Syna Człowieczego.

Jezus pokazuje dwa przykłady zarządzania powierzonym nam dobrem. Możemy wykorzystywać je egoistycznie, dla swojej przyjemności albo wywiązywać się ze swoich obowiązków i dbać o to, aby wszystko, co otrzymaliśmy dobrze służyło nam i innym...

Być może w pierwszym momencie pytanie Piotra nas nie dziwi, bo przecież oczekiwał w odpowiedzi Jezusa tylko konkretyzacji tego, do kogo On kieruje swoje słowo w danej chiwli. Tymczasem Jezus kierował słowa właśnie do Piotra...

Słuchamy słów Jezusa, ale nie chcąc się trudzić, szukamy kogoś innego wokół siebie, do kogo mógłby On skierować swe słowa. Tymczasem on je kieruje, tu
i teraz, do nas, do każdego z nas...

Jezus przypomina oczywistą zasadę, że zło popełniane przy ograniczonej świadomości niesie z sobą mniejszą winę, niż zło czynione z pełną świadomością.

Każdy z nas może stać się „rządcą”, którego rolą nie jest panowanie, ale służba i obdarowywanie. A to, i tylko to, czyni człowieka szczęśliwym. Musimy jednak pozwolić Bogu, by nas pouczał i kształtował wewnętrznie, czyniąc też świadomymi Jego woli.

Panie, choć znamy Twoje przykazania i wiemy, na ile prawo Królestwa Bożego jest naszym prawem, to nie wiemy, jak Ty nas postrzegasz. Wszystko to
z pokorą oddajemy w Twoje ręce, ufając w Twoją łaskawość i dobroć...

Prosimy Cię, Boże, o dobre wykorzystanie czasu ziemskiej wędrówki, o umiejętność wiernego zarządzania powierzonymi nam darami i trwanie przy Tobie niezależnie od zmiennych kolei naszego życia...

 

 

Flag Counter