17 PAŹDZIERNIKA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Łk 11, 47-54 (Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie)

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

MEDYTACJA

Mowa Jezusa bywa gorzka i twarda. Jest taka, bo Jezus pragnie nas poruszyć, obudzić pragnienie poznania Jego pragnienia - zbawienia każdego człowieka.

Bóg chce być poznany i daje się poznać. Nie zależy Mu jednak na poznaniu intelektualnym, ale na bliskości. Biblijne poznanie jest synonimem najgłębszej intymnej relacji. Bóg wszystkich zaprasza do tej relacji, ale tylko niektórym daje się poznać wprost.

Apostołowie i prorocy poznali swój czas nawiedzenia i odpowiedzieli na miłość Bożą. Odpowiedzieli, głosząc i szerząc tę miłość w swoim środowisku. To gorące serce przyjaciół Boga, a nie chłodny umysł uczonych, pociąga innych do zbawienia.

Prawdziwa mądrość nie polega na studiowaniu świętych pism albo na czekaniu, aż prawda Boża objawi się w całej chwale. Polega na tym, by dać się porwać Słowu Bożemu, tu i teraz. By uwierzyć Bożej miłości, odwzajemnić ją i zgodnie z nią postępować.

Biedni są ludzie, którzy odrzucili proroków Starego Testamentu, ale jeszcze biedniejsi są ci, którzy odrzucili Jezusa. Ich sytuacja pogarsza się jeszcze, jeśli uważają się za nauczycieli, autorytety i tak stają przed ludźmi.

Nie warto zakładać, że wszystko się wie i umie. Najlepiej zakładać, że do końca życia jesteśmy uczniem. Owszem jako uczeń mogę dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem, ale nigdy nie będę nauczycielem. Wiedza dotycząca Boga jest tak złożona, że całe życie trzeba się uczyć.

Jako chrześcijanie, mamy nie tylko wiedzieć, mówić, ale i żyć Bogiem oraz Ewangelią. Przejście z poziomu teorii, do poziomu życia jest konieczne, aby stawać się kimś wiarygodnym i przekonywującym dla innych ludzi.

Uczeni w Prawie zapomnieli, jaki jest Bóg. Zapomnieli o słowach proroków, że On sam będzie szukał pogubionych. Nie zauważyli, gdy przyszedł. A przyszedł do tych maluczkich, którym zamknęli drogę, i do nich, wielkich i ważnych, ale pogubionych...

Jawna stała się sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków, dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Osiągamyusprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od uczynków wymaganych przez Prawo.

Jezusowe "biada" to nie potępienie. To wezwanie do stania się tym, kim Bóg od początku chciał, byśmy byli...

Jezus potępia obłudę faryzejską. Obłuda sprawia, że człowiek pomija sprawiedliwość i miłość Bożą, jest przeszkodą w relacjach między ludźmi, zaprzeczeniem pokory i prawdy. Potrzebna jest nam postawa pokory, która daje nadzieję i pokój sercom...

Panie, prosimy Cię o serce pokorne i otwarte na przyjęcie trudnej prawdy... Stwórz w nas pragnienie współpracy z Tobą w dziele zbawienia...

 

 

 

 

Flag Counter