20 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Wspomnienie świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników

EWANGELIA - Łk 8, 1-3 (Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia)

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów: Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda: Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

MEDYTACJA

Doświadczenie miłości Jezusa wywołuje pragnienie, by Go lepiej poznać, być z Nim w codzienności oraz iść z Nim przez życie. Pójście za Jezusem to gotowość do służby przez modlitwę, przez pracę albo mienie...

Wiele jest dróg prowadzących do bliższego poznania Jezusa i nawiązania z Nim głębszej relacji. On nie odrzuca nikogo. Idźmy za tym pragnieniem. Niech nic nas nie zatrzymuje, żaden grzech ani lęk. On to wszystko wziął na siebie, na Krzyż...

Poznanie Jezusa zaczyna się od towarzyszenia Mu. Znać kogoś, to dzielić wspólne doświadczenie, coś co połączyło, co przeżywa się razem. Znać to być blisko...

Od początku Jezus tworzył wspólnotę mężczyzn i kobiet. Tych ludzi nie łączyła przynależność. Ich łączył On – Jezus. To był pierwowzór Kościoła...

Kościół nie jest stowarzyszeniem albo organizacją. Owszem, potrzebuje przepisów i prawnych uregulowań, ale o tyle, o ile poszczególni członkowie Kościoła są daleko od Jezusa...

Za czasów Jezusa kobiety i dzieci nie mogły słuchać nauczania w synagogach. Kobiety i dziewczęta, nie mogły kształcić się, bo były wykluczone. Jezus zniszczył te schematy ówczesnego myślenia. Pokazał, jak kobiety są ważne na świecie, w Kościele i w ewangelizacji...

Kobiety, które szły z Jezusem i apostołami, usługiwały i wspierały ich ze swojego mienia. Często robiły to z wdzięczności za uleczenie, jakiego doświadczyły od Jezusa, a czasami zupełnie bezinteresownie. Chciały być blisko Jezusa.

Kobiety z otoczenia Jezusa wskazują nam właściwą drogę. Nasza wiara powinna być ukierunkowana na dążenie do bliskości z Jezusem, a nie pożądaniem wielkości...

Prośmy Ducha Świętego, aby pogłębiał w naszym sercu pragnienie pójścia za Jezusem i służenia Mu; prośmy o uzdrowienie duszy z naszych zniewoleń
i całkowite przylgnięcie do Jezusa...

 

 

 

Flag Counter