14 WRZEŚNIA

SOBOTA, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

EWANGELIA - J 3, 13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia)

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

MEDYTACJA

Bóg nakazał Mojżeszowi wywyższyć węża. Aby przeżyć, Izraelici mieli patrzeć na skutek swojego grzechu. Narzędzie śmierci stało się narzędziem życia. Oddając swoje życie za nas na krzyżu, Chrystus stał się narzędziem życia dla nas i pokonał grzech.

Wszyscy cierpimy, upadamy i zmagamy się z trudami życia... Podnieśmy głowę znad zajęć i trudów, problemów i grzechów, On Jest. Bóg zaprasza nas, byśmy podnieśli oczy i patrzyli na Jezusa na krzyżu.

Krzyż jest narzędziem naszego zbawienia, jest kluczem, który otwiera drzwi do nieba, mostem, który łączy niebo z ziemią, pługiem, który orze zatwardziałe serce każdego z nas...

Za cenę Przenajświętszej Krwi Chrystusa zostaliśmy odkupieni. Masakrowanie biczowaniem i ukrzyżowanie zadały potężny ból ciału. Jednakże największym cierpieniem, jakie Jezus doświadczył na krzyżu, była świadomość odrzucenia przez wielu owoców Jego bolesnej męki.

Bóg daje wszystko, aby nas zbawić. Miłujący ojciec bardziej ceni życie jednorodzonego syna niż własne. Bóg daje więc najwyższą cenę za nasze zbawienie, bo jesteśmy dla Niego bezcenni, pomimo naszych grzechów i naszej niewierności.

Ocala nas miłość Boga i tylko ona. Nie zbawią nas żadne nasze wysiłki... Zbawienie można jednak odrzucić, zignorować je i żyć z dala od Boga. Wówczas Bóg nas nie potępi. To my potępimy siebie.

Krzyż Zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas bramą do nieba. Krzyż nas uszlachetnia. Uszlachetnia przez tysiące wydarzeń, przeciwności i zmagań, dzięki którym stajemy się bardziej pokorni, cierpliwi, miłosierni, szanujący innych i kochający nie tylko za coś, a pomimo wszystko…

Krzyż towarzyszy nam zawsze. Mówi nam o tym, że Bóg chce ofiarować nam siebie. Krzyż prowadzi nas do prawdy o życiu wiecznym...

Trudno jest nam zaakceptować tajemnicę krzyża. Nie ma jednak chrześcijaństwa bez krzyża. Krzyż to znak miłości, znak zwycięstwa. Krzyż do nasze ocalenie...

Boże Ojcze, bądź uwielbiony za nasze historie życia, za wydarzenia dnia, który mija. Oświeć te zdarzenia, abyśmy zobaczyli ich sens i Twoją miłość do nas
w nich...

Prośmy o głęboki żal z powodu naszych grzechów i o życie w prawdzie...

 

 

 

Flag Counter