25 LIPCA

CZWARTEK, Święto św. Jakuba Apostoła

EWANGELIA - Mt 20, 20-28 (Kielich mój pić będziecie)

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?». Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu»

MEDYTACJA

Pragnienie władzy to jedno z istotnych ludzkich pragnień. Ludzie, którzy dążą do jej sprawowania, stają często przed dylematami moralnymi. Są narażeni na pokusy i słowa krytyki. Władza pozwala być kimś. Jednocześnie wiąże się z odpowiedzialnością za tych, którzy są podlegli.

Jezus odpowiada Janowi i Jakubowi, że nie wiedzą, o co proszą. Być blisko Jezusa w Jego królestwie, to nie tylko przywilej, ale również zobowiązanie.

Jezus uczy, co znaczy być wielkim. Nie chodzi o to, by mieć wielu służących, ale by służyć innym. Pokazał to wielokrotnie swoją postawą.

Bóg przygotował miejsce w Niebie dla tych, którzy mają serce należycie przysposobione do życia w Niebie, czyli są pełni Miłości i zupełnie oczyszczeni
z egoizmu. Niemożliwe jest oczyszczenie się z egoizmu, jeśli nie akceptuje się roli sługi i chce się być pierwszym i ważnym.

"Nie być dla nikogo kimś szczególnym i kochać wszystkich - (...) to jest prawdziwa miłość" (A. de Mello SJ)...

Jeszcze lepiej niż rola sługi, oczyszcza nas z egoizmu cierpienie. Dlatego warto "pić kielich", który jest nam dany i zadany. Owo "wypicie kielicha" musi jednak oznaczać znoszenie cierpienia i trudu z pełną akceptacją...

W Kościele nie chodzi o władzę, a o służbę wykluczonym, słabym, chorym, bezdomnym, biednym, tym na peryferiach życia… Ważne, abyśmy to zrozumieli...

Bycie świadkiem Chrystusa oznacza wierność i służbę wobec drugich, ale również wypicie „Kielicha Pańskiego”, czyli tajemnicę krzyża. Życie apostoła ma być na wzór Syna Człowieczego, który oddał swoje życie „na okup za wielu”. To niezwykle istotna lekcja miłości i pokory.

Podziękujmy Jezusowi za pokazywanie Bożych standardów i prośmy o łaskę prawdziwej wielkości, która polega na byciu dla innych w postawie służby cichej
i ukrytej, w wolności serca od wywyższania się...

 

 

 

Flag Counter