19 LIPCA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 12, 1-8 (Syn Człowieczy jest Panem szabatu)

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział:
«Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

MEDYTACJA

Jezus widzi czyny, ale nie potępia uczniów i nie trzyma się radykalnie ludzkich tradycji, bo dla Niego ważniejszy jest człowiek. Wiara zredukowana do sztywnych zwyczajów i reguł nie dostrzega darów, jakimi Bóg dzieli się z człowiekiem.

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 12, 7). W tych słowach Jezus streszcza pragnienie bliskości Boga z człowiekiem. Pragnie, aby więź z Nim była szczera, oparta na wzajemnym dialogu, w którym człowiek, z Jego pomocą, doświadcza przemiany na lepsze.

Własne niepowodzenia potrafimy łatwo usprawiedliwiać, przedstawiając okoliczności łagodzące. Natomiast bliźnich, którzy popełniają grzechy, surowo osądzamy. Gdyśmy innych traktowali jak siebie, nie mielibyśmy tylu nieporozumień.

Bywa, że po grzechu jesteśmy surowi i okrutni wobec siebie i dlatego nie potrafimy okazywać miłosierdzia bliźnim. Patrzenie na siebie i na bliźnich oczami Jezusa, a więc przez pryzmat miłosierdzia, buduje lepszy, pełen przebaczenia i miłości świat.

Jezus pokazuje, że wypełnieniem Prawa jest miłość. Bez niej nasze życie będzie polegało na automatycznym wykonywaniu wcześniej zaplanowanych czynności i będzie dalekie od pożądanej świadomej ludzkiej egzystencji.

Za bardzo koncentrujemy się na interpretacji Prawa, a nie na uzasadnieniu, które podaje Jezus. On wyraźnie wskazuje - Ja jestem waszym szabatem. On jest Panem szabatu. "Tu jest coś większego niż świątynia" (Mt 12, 6)...

Jezus mówi, że liczy się człowiek i miłosierdzie. Pochyla się nad godnością każdego człowieka: „Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia”
(Mt 12, 6)...

Prośmy Jezusa o siłę do walki z naszymi słabościami, otwartość na Jego słowa, o wolność, która wypływa z Jego nauki oraz o serce prawe i wrażliwe na ludzkie potrzeby...

 

 

 

Flag Counter