27 KWIETNIA

SOBOTA, Sobota w Oktawie Wielkanocy

EWANGELIA - Mk 16, 9-15 (Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii)

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

MEDYTACJA

Zwróćmy uwagę, jak kształtowała się wiara uczniów w zmartwychwstanie. Najpierw słyszeli świadectwa, następnie powtórnie ukazał im się Jezus, a dopiero potem zostali posłani... Popatrzmy z wdzięcznością na swoje dojrzewanie w wierze.

Apostołowie usłyszeli wezwanie: „idźcie i głoście”... Spróbujmy odnieść je do siebie. Czy potrafimy zastosować polecenie „idź i głoś” w swoim środowisku
i świadczyć o Nim stylem życia, postawą, pracą i słowami?

Pierwszym nakazem Zmartwychwstałego Jezusa, który usłyszeli Apostołowie, był nakaz misyjny: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. My też jesteśmy posłani, w momencie chrztu, przez który uczestniczymy w powszechnym kapłaństwie Chrystusa.

Wiara w zmartwychwstanie nie jest łatwa. Tym bardziej, że łatwiej wierzymy w złe wieści, niż w dobre. Jezus to rozumie i dlatego chce nam dać doświadczenie tego, co dobre, czyli doświadczenie spotkania z Nim.

Obyśmy w obliczu słabej wiary nie uciekali przed modlitwą, która służyć ma spotkaniu z Bogiem. I nie uciekali przed Kościołem, w którym On się ukazuje.

Zadaniem uczniów Zmartwychwstałego Jezusa jest przekazywanie wiary tam, gdzie właśnie się znajdują. Mamy głosić nie tylko słowem, ale sposobem życia
i to tak, aby inni, patrząc na to, jak żyjemy przemienieni Zmartwychwstaniem, zaczynali wierzyć w Boga.

Jezus ukazał się Marii Magdalenie, nie uwierzyli. Ukazał się dwom uczniom, nie uwierzyli. Ukazał się więc wszystkim Apostołom i wyrzucał im brak wiary
i upór, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli. Jednak dał im polecenie, by głosili Ewangelię i prawdę o Jego Zmartwychwstaniu.

„Wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego”. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest wstrząsające.
Brak wiary i upór u uczniów Jezusa...

Obyśmy nigdy nie utracili wiary i byli wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Bo bez wiary bardzo trudno jest wypełnić nakaz misyjny Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu». Módlmy się za siebie nawzajem, byśmy nigdy nie utracili wiary...

Nikt z nas nie jest bez grzechu i nie zawsze jesteśmy dobrym przykładem dla innych. Jezus, pomimo to, nam również zleca, byśmy nie poddawali się i tam, gdzie jesteśmy, głosili swoim życiem Ewangelię i prawdę o Jego Zmartwychwstaniu.

Porozmawiajmy z Jezusem o wezwaniu, które kieruje teraz do nas i prośmy Go o umocnienie naszej wiary w Jego zmartwychwstanie, a tym samym
o uzdrowienie serca z niewiary i radość z obecności Zmartwychwstałego...

 

 

 

Flag Counter