10 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 8, 31-42 (Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa)

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa
w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego».
Rzekli do Niego: «Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».

MEDYTACJA

Nauka Jezusa jest jednoznaczna „Kochaj Boga i bliźniego”. Uczniem Jezusa nie jest zatem ten, kto słyszał o Jego nauce, ale ten, kto nią żyje, czyli ten, kto kocha.

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, poznacie prawdę” – zapewnia Jezus. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – obiecuje. Zatem, Bóg pokazuje nam prawdę
o doświadczeniach, które przeżywamy. Zapytajmy Go więc o to, do czego nas zaprasza...

Wielkim dramatem człowieka jest brak osobistej wolności. Walczymy o nią i nie pozwalamy jej sobie odebrać. Lecz jeszcze większym dramatem jest być
w niewoli i nie wiedzieć o tym. Jezus uświadamia nam, że każdy grzech zniewala. On przyszedł, aby dać nam wolność.

Zbyt często zakładamy, że jedynym przejawem wolności jest możliwość robienia tego, co się chce. Tymczasem pierwszym warunkiem wolności jest brak win
i brak jakiegokolwiek uwikłania w zło. Popełniane zło czyni nas winnymi, a człowiek winny nigdy nie będzie wolny.

Grzech jest wyparciem się Bożego dziecięctwa. Kto nie przyznaje się do Boga jako swego Ojca, ten staje się bezbronny i traci wolność. Nie jesteśmy w stanie robić tego, co chcemy, bez wsparcia, które daje nam Bóg.

Jezus jest jedynym, który gwarantuje nam wieczną wolność. Bo nawet jeśli zgrzeszymy, On nas już odkupił. I to całkowicie za darmo.

Nawet największe nasze deklaracje, to za mało. Jezusowi chodzi o życie Jego nauką, Ewangelią, o poznanie prawdy. Dlatego przemieniajmy się i każdego dnia starajmy się żyć Ewangelią.

Nie można uważać się za ucznia Jezusa i nie trwać w Jego nauce. To sprzeczność. Są jednak tacy, którzy w tę sprzeczność popadają. Nie poznają więc prawdy, a skoro tak, to nie są wolni. Dopóki nie przyjmą nauki Chrystusa, krępować ich będą różne przywiązania.

Jednym z istotnych warunków, by być uczniem Chrystusa, to trwać w Jego nauce. Słowo Chrystusa pomaga nam stanąć w prawdzie i daje wewnętrzną wolność. Potrzebujemy Prawdy, by być wolnymi. Za wolność zbudowaną na Prawdzie trzeba czasami wiele zapłacić...

Chrystus to Prawda. On w krzyżu daje nam prawdziwe wyzwolenie. Trzymając się Jezusa i Jego krzyża poznajemy Prawdę również o nas.

Trwanie w miłości Boga i człowieka nie jest możliwe bez wsparcia z Jego strony. Zawierzmy zatem Bogu siebie, to, przez co przechodzimy, prośmy
o uwolnienie z nieuporządkowanych przywiązań i umiłowanie prawdy, a doświadczymy Jego łaski...

 

 

 

Flag Counter