25 MARCA

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

Tak naprawdę, to rozmowa nie jest sztuką mówienia, a sztuką słuchania. Bowiem dialog, to nie tylko wypowiadane słowa. To także gesty, mimika, nastawienie serca, emocje i pragnienie zrozumienia.

Maryja jest wzorem słuchania i Mistrzynią dialogu. Pokazuje nam, na czym polega rozmowa. Cała jest otwarta na drugą osobę.

Bóg zaprasza każdego, aby miał swój udział w wielkich wydarzeniach. On pragnie, aby każdy z nas współpracował z Nim.

Maryja wstawia się za nami, abyśmy potrafili rozpoznawać Boga, który przychodzi do nas każdego dnia i zaprasza, aby pełnić Jego wolę.

Zwiastowanie to swoiste zaproszenie, propozycja, najlepszy plan dla każdego z nas, wraz z gwarancją Bożej łaski, która uzdalnia i umożliwia osiągnięcie wiecznego szczęścia.

Jakże często jesteśmy inni od Maryi. Staramy się oceniać obdarzanie nas przez Boga łaskami, zamiast dbać o postawę służby. A tymczasem to bezinteresowna służba czyni nas najbardziej obdarowanymi, wręcz pełnymi łaski. Bo Miłość jest największą łaską Boga.

Czasami wydaje nam się, że wiemy lepiej, co robić, ale to tylko złudzenie, które boleśnie weryfikuje życie. Uczmy się od Miriam pokory i wyrażania zgody na realizację Woli Bożej.

Maryja pokazuje nam właściwą drogę. Szczęście płynie z absolutnego zaufania Bogu i realizacji Jego planów oraz z pewności, że jest się w najlepszych, bo kochających, rękach Boga.

Od Maryi możemy uczyć się pełnej ufności odpowiedzi Bogu na Jego wezwania: „niech mi się stanie według twego słowa”. Maryja uczy nas troski o życie, które stanowi Boży dar, ale i zadanie.

Stworzony na obraz i podobieństwo Boże człowiek ma chwalić Boga, czcić Go i Mu służyć. „Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego został stworzony” (św. Ignacy Loyola).

Nie jest nam łatwo w życiu powiedzieć Bogu nasze TAK. Pełnienie woli Bożej jest bardzo trudne, ale konieczne, by działy się wielkie sprawy Boże w naszym życiu, by uzyskać pokój w życiu i pokój w sercu. "Wola Boża jest naszym pokojem” (św. Jan XXIII)...

Musimy ze wszystkich sił pragnąć w naszym życiu wiary bez ludzkich kalkulacji. Nie pytać się o to, co z tego wszystkiego będziemy mieli. Nasza wiara powinna każdego dnia wyrażać się w naszym FIAT...

Maryja jest Matką Słowa, dlatego prośmy Ją o dar głębokiej modlitwy, o łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się na drugiego człowieka, abyśmy mogli nie tylko mówić, ale i słuchać oraz o to, by wypraszała nam łaskę u Swojego Syna...

 

 

 

Flag Counter