22 GRUDNIA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 46-56 (Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego)

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

MEDYTACJA

W radosnym hymnie wielbiącym Boga, który Maryja wypowiedziała po przywitaniu się z Elżbietą, istotne miejsce zajmuje pokora, uniżenie
i bojaźń Boża. To właśnie na te postawy, według Maryi, Bóg reaguje wielkimi czynami w życiu człowieka.

Pokora, uniżenie i bojaźń Boża to po prostu uznanie, że jest się człowiekiem, a nie Bogiem i nie zajmuje się Jego miejsca.

Zajmujemy miejsce Boga, gdy wbrew Jemu decydujemy o tym, co jest dla nas dobre. Jeżeli chcemy, aby Bóg dokonywał w naszym życiu wielkie rzeczy i jeśli chcemy być zadowoleni z życia, musimy Go słuchać z wielkim zaufaniem, że On chce dla nas dobrze i tylko dobrze.

Maryja wypowiada Magnificat, uwielbia Boga za Jego plan względem niej i Jego miłosierdzie. Całe życie Maryi było rodzajem hymnu pochwalnego na cześć Boga. Oby i tak było z nami.

Trzeba mieć świadomość, że nasze życie powinno być nieustannym chwaleniem Najwyższego przez wszystkie nasze czynności. One powinny być przesiąknięte Ewangelią.

Maryja Panna, piękna i święta, wzywa każdego z nas, byśmy przygotowali drogi Panu i prostowali ścieżki dla Niego. Jej duchowe piękno zachęca nas do ufności i nadziei w Boże miłosierdzie, któremu na imię Jezus Chrystus.

W momentach cierpienia i w trudnych chwilach, trzeba zawsze trwać i zachować w sobie Magnificat. To oznacza, że zawsze i w każdej sytuacji powinniśmy uwielbiać Boga, bo przecież jesteśmy w Jego rękach.

Modlitwa Maryi daje nam siłę duchową każdego dnia. Mimo wszystko...

Porozmawiajmy z Bogiem o tym, co w nas siedzi. Opowiedzmy Mu o swoich bólach i radościach. On chce towarzyszyć nam w życiu i okazywać moc Swego ramienia w naszej codzienności...

 

 

 

Flag Counter