17 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 1, 1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut.
Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

MEDYTACJA

Świadomość obecności Boga w świecie i ukierunkowania życia jest bardzo istotna. Pomaga szczególnie wtedy, gdy stoimy na rozdrożu.
Warto się w niej ćwiczyć. Wymaga to wysiłku trwania na modlitwie, która ułatwia dostrzeganie działania Boga i Jego planu zbawienia.

Rodowód Jezusa przypomina nam, że Bóg jest częścią historii świata. Historia świata to ciąg przeróżnych życiorysów, a te, to ciąg różnych ludzkich decyzji.

Bóg nie stoi z boku historii. On jest jej częścią. On jest w historii życia każdego z nas. Można Go pomijać, ale można też dokładnie rozglądać się, aby nie przeoczyć nawet najmniejszego przejawu Jego obecności.

Bóg nie jest jedynym składnikiem historii. Można Go pomijać albo traktować jako niezbyt istotny dodatek do otaczającej nas rzeczywistości. Ale można też uczynić Go najważniejszym składnikiem swojego życia. Wybór należy do nas.

Od naszego wyboru zależy nasz życiorys, a od życiorysu - historia świata.

Rodzina Jezusa nie jest idealna. Są tu starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni, bardziej i mniej porządni. Tak jakby Bóg chciał nam pokazać, że wszyscy możemy zmieścić się w Jego rodzinie.

Wszyscy możemy zmieścić się w Jego rodzinie. z naszymi słabościami, ograniczeniami, grzechami, bo On przyszedł na świat, by stać się człowiekiem, z miłości do każdego z nas. Bez wyjątku.

Pomimo ogólnych faktów, możemy w rodowodzie Jezusa znaleźć interesujące elementy: Dawid, niewola babilońska, głębokie zakorzenienie Jezusa w swoim ludzie i w dziejach ludzkości, Jego dziedzictwo błogosławieństwa Abrahama i chwały Dawida oraz wyjątkową obecność kobiet.

Każdy z nas ma swoją historię. W rodzinie znajdziemy osoby, którymi możemy się poszczycić, jak i takie, na wspomnienie których wolimy milczeć albo się ich wstydzimy.

W rodowodzie Jezusa nie brakowało grzeszników. Ale takich grzeszników, którzy szukali Boga całym sercem, a wielu z nich Go odnalazło.

Rodowód Jezusa Chrystusa jest zaproszeniem do tego, abyśmy spojrzeli w historię swojego życia i zobaczyli, że ona ma sens, nic nie jest przypadkowe,
a wszystko jest po coś.

Nawet jeśli wydaje się nam, że nasze życie nie jest niczym innym niż zbiorem trudnych doświadczeń, to warto dzisiaj pomyśleć, że Najwyższy trzyma nasze życie w swoich rękach i dzięki temu wpisuje się ono, jako kolejny fragment, w historię zbawienia.

Rodowód Jezusa z dzisiejszej Ewangelii mówi nam o tym, że Bóg wszedł historię człowieka. Historia ludzka splata się z historią zbawienia. Nasze imiona całym życiem wpisujemy w ten święty rodowód. Chrystus niejako zanurza w sobie biografię każdego z nas.

Bóg stał się człowiekiem, abyśmy każdego dnia stawali się bardziej święci. Musimy w swoim życiu zrobić wszystko, by nasze imię kiedyś Bóg dopisał do rodowodu Jezusa.

Już dzisiaj nosimy Jego imię jako chrześcijanie i przynależymy do Niego. To zobowiązuje.

Panie, daj nam zobaczyć nasze działanie w naszym życiu i pozwól nam doświadczyć, że prowadzisz nas ku zbawieniu...

 

 

 

Flag Counter