20 KWIETNIA

PIĄTEK, Dzień Powszedni

EWANGELIA - J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem)

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

MEDYTACJA

Jezus przypomina dziś fundamentalną prawdę dotyczącą życia duchowego – „jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego, (…) nie będziecie mieli życia
w sobi
e”...
Aby żyć, musimy jeść.
Tak samo jak nasze ciało, tak i nasza dusza potrzebuje pożywienia.
Tym pokarmem, który Jezus daje nam zupełnie za darmo, jest Jego Ciało i Krew...

Komunia święta oznacza zjednoczenie, czyli więź łączącą nas i Jezusa.
Przyjmując Jezusa do serca, potwierdzamy, że chcemy być z Nim bardzo blisko, chcemy trwać w Jego obecności...

On chce przychodzić do naszego serca, tak często, jak to tylko jest możliwe.
Pozwólmy Mu na to...

Nie przez przypadek Eucharystię nazywamy Komunią świętą, czyli wyrazem więzi z Chrystusem...
Każda więź jakoś się wyraża, posługuje się jakimiś gestami.
Bóg też wymyślił coś, co jest wyrazem Jego oddania się nam...
Tym czymś jest Eucharystia.
Kiedy ją przyjmujemy, dokonuje się nasza Komunia z Bogiem, to znaczy potwierdzamy więź istniejącą między nami a Bogiem...

Gesty jednak nie mogą być puste.
Za daną nam przez Boga Eucharystią stoi Jego śmierć za nasze grzechy...

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk" (1J 4, 18)...

Zmartwychwstały, którego spotkał pod Damaszkiem Szaweł, to Bóg żywy, który okazuje nieustannie moc swojej miłości.
Prześladowcę Szawła czyni Swoim naśladowcą, czego znakiem jest nowe imię – Paweł.
Ponadto przywraca mu utracony wzrok, zdejmuje z jego oczu łuski niewiary i zwątpienia.
A także napełnia Swoim Duchem, który obdarza potrzebnymi darami i charyzmatami, by mógł czynić rzeczy nowe...

Psalmista wzywa: „Całemu światu głoście Ewangelię”.
Każdy, kto został zanurzony w wodach chrztu, otrzymał od Boga misję prorocką, by stawał się ewangelizatorem...
Nie wystarczy znajomość pacierza i prawd wiary, których nauczyliśmy się przed laty.
Niezbędne jest świadectwo bliskości z Chrystusem...

Kafarnaum jest szczególnym miejscem w duchowości chrześcijańskiej.
Ono uczy nas, że Eucharystia jest dla nas źródłem życia.
Chrystus daje nam się jako Pokarm, byśmy byli z Nim zjednoczeni, byśmy mieli życie.
Ta prawda daje nam stalą nadzieję...

Prośmy o dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus codziennie daje nam życie...

Prośmy Jezusa, aby rozbudzał w nas tęsknotę za częstą Komunią świętą...

SUMMA SUMMARUM

Komunia święta oznacza zjednoczenie, czyli więź łączącą nas i Jezusa. On chce przychodzić do naszego serca, tak często, jak to tylko jest możliwe. Pozwólmy Mu na to.

„W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk" (1J 4, 18).

Każdy z nas, kto został zanurzony w wodach chrztu, otrzymał od Boga misję prorocką, by stawał się ewangelizatorem.

Nie wystarczy znajomość pacierza i prawd wiary, których nauczyliśmy się. Niezbędne jest świadectwo bliskości z Chrystusem.

Eucharystia jest dla nas źródłem życia. Chrystus daje nam się jako Pokarm, byśmy byli z Nim zjednoczeni i mieli życie. Ta prawda daje nam stalą nadzieję.

 

 

Flag Counter