21 MARCA

ŚRODA, Dzień Powszedni

EWANGELIA - J 8, 31-42 (Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa)

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa
w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego».
Rzekli do Niego: «Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».

MEDYTACJA

Dzisiaj Jezus ujawnia zniewolenie, w którym trwają dyskutujący z Nim Żydzi.
Równocześnie wskazuje drogę do wolności.
Żydzi jednak nie byli w stanie na nią wejść.
To trudna wyprawa dla każdego człowieka i niewielu się na nią decyduje...

Przebieg rozmowy ujawnia, że rozmówcy Jezusa zupełnie nie zdają sobie sprawy z własnego statusu.
Uważają się za doskonałych i za potomków Abrahama.
Tymczasem trwają w grzechu, są nim zniewoleni i mają sztana za ojca...

Będąc dzieckiem, każdy z nas starał się naśladować swojego ojca.
Gdy popatrzymy uważnie na dzieci, możemy wiele dowiedzieć się o ich ojcach...

Prawdziwa wolność jest możliwa.
Daje ją Jezus tym wszystkim, którzy zawierzają Mu całych siebie.
On jest Synem, który zawsze prowadzi do swojego Ojca, źródła prawdy o człowieku objawionej w miłości...

Często słyszymy, że wolność to robienie tego, co się chce.
Zwykle chodzi o nieuporządkowane pragnienia i grzech.
Jezus proponuje zupełnie nową i jakże różna drogę.
Tylko, czy jesteśmy gotowi doświadczyć wolności z posłuszeństwa Chrystusowi?...

Dużo ludzi myśli, że jedynym przejawem wolności jest możliwość robienia tego, co się chce.
Tymczasem pierwszym warunkiem wolności jest brak win i brak jakiegokolwiek uwikłania w zło...

Popełniane zło czyni człowieka winnym, a człowiek winny nigdy nie będzie do końca wolny.
Nadto grzech jest wyparciem się Bożego dziecięctwa.
Kto się nie przyznaje do Boga jako swego Ojca, ten staje się bezbronny i szybko traci wolność.
Nie jesteśmy w stanie robić, co chcemy bez wsparcia, które daje nam Bóg...

Jezus jest jedynym, który gwarantuje nam wieczną wolność.
Bo nawet jeśli wpakujemy się w jakieś zło zaciągając winy, On nas już odkupił, i to całkowicie za darmo...

Jeśli należymy do Boga, jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, powinniśmy żyć według Jego zasad.
Powinno to być widoczne w sposobie życia...
Nasze chrześcijaństwo powinno charakteryzować się miłością, szacunkiem, pokojem i miłosierdziem.
Nasza religijność jest konkretna.
Nie chodzi tylko o deklaracje, a o życie...
O dobre słowo, telefon do znajomego, ustąpienie miejsca w środkach komunikacji...

Jak mówi Jezus: skoro Syn was wyzwoli, to jesteście rzeczywiście wolni.
Oto nie musimy już kalkulować, mozolnie przeliczać, czy wystarczy naszych modlitw, dobrych czynów, dojrzałych postaw, aby Bóg ujął się za nami, pewne rzeczy poułatwiał, inne wyprostował…
Skoro Bóg jest naszym Ojcem, to miłujmy Chrystusa. bo wszystko otrzymaliśmy w Nim...

Jednym z istotnych warunków, by być prawdziwym uczniem Chrystusa, to trwać w Jego nauce.
Tak naprawdę słowo Chrystusa pomaga nam stanąć w prawdzie i daje wewnętrzną wolność.
Potrzebujemy Prawdy, by być wolnymi.
Jednak za wolność zbudowaną na Prawdzie trzeba wiele zapłacić...

Chrystus jest Prawdą.
On w krzyżu daje nam prawdziwe wyzwolenie.
Trzymając się Jezusa i Jego krzyża poznajemy Prawdę również o nas samych...

Jezu, prowadź nas Twoją drogą, byśmy trwając w Tobie mogli być rzeczywiście wolnymi...

Prośmy o uwolnienie z nieuporządkowanych przywiązań i umiłowanie prawdy...

SUMMA SUMMARUM

Wolność to nie jest robienie tego, co się chce. Jezus proponuje zupełnie inne spojrzenie na wolność i zapewnia, że prawdziwa wolność jest możliwa.

Prawdziwą wolność otrzymują od Jezusa wszyscy ci, którzy zawierzają Mu całych siebie. Tylko, czy jesteśmy gotowi doświadczyć wolności z posłuszeństwa Chrystusowi?

Jedynym przejawem wolności nie jest możliwość robienia tego, co się chce. Pierwszym warunkiem wolności jest brak win i jakiegokolwiek uwikłania w zło.

Kto nie przyznaje się do Boga jako swego Ojca, ten staje się bezbronny i traci wolność.

Nie jesteśmy w stanie czynić, co chcemy, bez wsparcia, które daje nam Bóg.

Słowo Chrystusa pomaga nam stanąć w prawdzie i daje wewnętrzną wolność. Potrzebujemy Prawdy, by być wolnymi.

Chrystus jest Prawdą. On w krzyżu daje nam prawdziwe wyzwolenie. Będąc z Jezusem i trzymając się Jego krzyża, poznajemy Prawdę również o nas samych.

 

 

Flag Counter