7 MARCA

ŚRODA, Dzień Powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus, zwracając się do uczniów, wskazuje im drogę miłości, dzięki której wypełnią Prawo w sposób doskonały...

Jezus jest Mesjaszem zapowiadanym przez Proroków na kartach Starego Testamentu.
Uczniowie zapewne oczekiwali od Pana jakichś radykalnych zmian w nauczaniu.
On jednak nauczając ich, podkreślał z całą stanowczością, że nie przychodzi, aby znieść to, co już zostało ustanowione, lecz by to „wypełnić”.
Jezus uczy nas wypełniać prawo podstawowe, które leży u podstaw wszelkich innych Bożych praw i przykazań: przykazanie miłości...

Prawo Boże, Dekalog, nie może być zmienione w żaden sposób: ani w treści, ani w znaczeniu, ani w nauczaniu...
Jednak my różnie podchodzimy do przestrzegania dziesięciu Przykazań.
Czasami nawet zdarza się nam, że chcemy je dopasować i zmieniać, zgodnie ze swoimi potrzebami, a naszym jedynym argumentem jest stwierdzenie "bo przecież wszyscy tak robią"...

Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii Mateusza należy do Kazania Na Górze.
Po błogosławieństwach i zadaniach uczniów słyszymy słowa Jezusa o Jego stosunku do Prawa i Proroków.
Zanim Jezus skomentował obowiązujące Prawa, najpierw wskazał na pewne, ogólnie obowiązujące zasady.
Na początku powiedział, że Prawo i Proroków należy ZROZUMIEĆ, czyli odkryć intencję Boga, który je nadał.
Następnie mówi o tym, żeby Prawo i Proroków PRAKTYKOWAĆ lub PRZESTRZEGAĆ ich napomnień.
I dopiero na samym końcu mówi o tym, że Prawa i Proroków należy NAUCZAĆ...

Prawo i Prorocy Starego Testamentu są fundamentem dla nauki Jezusa.
Bez Jezusa - nic nie znaczą.
Bo tylko z Nim można pojąć sens...

Przykazania przestrzegane w oderwaniu od osobowego Chrystusa są uciążliwe i ograniczające człowieka.
Gdy natomiast u podstaw ich przestrzegania stoi osobowa relacja z Jezusem, stają się mądrym drogowskazem i wyzwoleniem...

Zaczynajmy więc naszą drogę duchową od poznania Jezusa i zaprzyjaźnienia się z Nim, a nie od perfekcji w respektowaniu Prawa...

Można różnie mierzyć wielkość lub geniusz człowieka.
Nas, chrześcijan, będzie mierzyło się po miłości i wierności zasadom ustanowionym przez Boga.
Obyśmy wyszli z tego bilansu jak najwyżej ocenieni...

Wypełniać Prawo, to znaczy realizować je w swoim życiu, codziennie i do końca.
W takim znaczeniu używa go Mojżesz.
Słowa Jezusa można zrozumieć podobnie.
On jest tym, który prawo wypełnił i każdą sekundą życia powiedział Ojcu: TAK...

Ale to nie wszystko.
Jezus wypełnił Prawo i Proroków także w ten sposób, że On sam był tym wypełnieniem, którego oczekiwano.
O nim mówiło Prawo i Prorocy i Pisma.
Do Niego odnosiły się zapowiedzi.
On był wypełnieniem, zarazem Końcem i Początkiem.
W Nim odnalazło ono swój ostateczny sens.
Trzeba było bowiem, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność po to, by mogło trwać na zawsze...

Bez Prawa w sercu człowieka rodzi się nieład, a stąd prosta droga do nieładu i bezprawia w życiu społecznym...
Wielki jest ten w oczach Bożych, w królestwie niebieskim, który jest wierny Prawu...

Być może dla wielu słowa Jezusa nie są nowoczesne.
Ale przecież w nich chodzi o dobro człowieka.
Ewangelia i Prawo Boże to nie jest kwestia mody i zmieniającej się kultury.
Prawo Boże jest niezmienne i dzięki temu mamy stały fundament dla naszego życia...

Prośmy o głębokie i wierne trwanie przy Słowie Bożym...

Prośmy Jezusa o łaskę przestrzegania i wypełniania przykazań w duchu miłości...

SUMMA SUMMARUM

Jezus naucza nas jak wypełniać prawo podstawowe, które jest fundamentem wszelkich innych Bożych praw i przykazań. Tym prawem podstawowym jest przykazanie miłości.

Prawo Boże nie może być zmieniane w żaden sposób. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby zmieniać treści, znaczenie oraz sens nauczania.

Prawo i Proroków należy najpierw zrozumieć, następnie praktykować lub przestrzegać ich napomnień, a dopiero potem Prawa i Proroków należy nauczać.

Przykazania przestrzegane bez Chrystusa są uciążliwe i ograniczają człowieka. Natomiast, gdy u podstaw ich przestrzegania jest osobowa relacja z Jezusem, stają się one mądrym drogowskazem i wyzwoleniem.

Nasza droga duchowa powinna rozpocząć się od poznania Jezusa i zaprzyjaźnienia się z Nim, a nie od perfekcji w respektowaniu Prawa.

Wypełniać Prawo, to znaczy realizować je w swoim życiu, codziennie i do końca. W każdej sekundzie swojego życia mówić Bogu: TAK.

Prawo Boże jest niezmienne i dzięki temu mamy stały fundament dla naszego życia. Bez Prawa w naszym sercu rodzi się nieład, a to prowadzi do nieładu
i bezprawia w życiu społecznym.

 

 

Flag Counter