22 LUTEGO

CZWARTEK, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” - to pytanie Jezus zadaje swoim uczniom.
Dzisiaj to samo pytanie Jezus zadaje nam...
Zatrzymajmy się więc na chwilę i w głębi swojego serca poszukajmy odpowiedzi...
Ale nie tej, wynikającej z ludzkiego doświadczenia, lecz tej, którą chce nam objawić Bóg Ojciec...

Szymon, prosty rybak z Kafarnaum, dostrzega w cieśli z Nazaretu syna Bożego, Mesjasza.
Wyznanie Szymona okazało się przełomowym momentem w Jego życiu.
Jezus nadał mu nowe imię i obiecał władzę nad królestwem niebieskim na ziemi...

Tekst Ewangelii wskazuje również na znaczenie posługi każdego kolejnego papieża.
Jezus nie boi się oddać władzy nad swoim Kościołem w ręce grzesznego człowieka, który gorąco Go kocha, bo czuje się kochany.
To samo dotyczy wszystkich członków tej wspólnoty...

Dzisiejszy świat ma wiele błędnych przekonań o Jezusie.
Dlatego tak ważne jest słuchanie nie ludzi, ale samego Boga, którego głos rozbrzmiewa w Kościele, Ciele Chrystusa.
Tylko Bóg objawia nam prawdę o swoim Synu i o swoim królestwie...

Człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa...
Szymon Piotr najpierw odkrywa tożsamość Jezusa, a potem Jezus odkrywa mu jego tożsamość.
A poznanie swojej tożsamości jest niezwykle ważne dla człowieka.
Bez tego życie nie jest prawdziwym życiem.
Bez tego człowiek właściwie błąka się po świecie i nie wie dokąd idzie...

Warto więc poznawać Jezusa.
Warto osobiście odkryć Go.
Kto pozna Jezusa, ten bardzo dużo zrozumie.
Mnóstwo spraw, dotąd trudnych i niezrozumiałych, stanie się prostymi i jasnymi...

Za kogo uważasz Jezusa?
Do tego pytania powraca każdy z nas.
Oby za kogoś najważniejszego i oby odpowiedź na to pytanie było widać w sposobie naszego życia.
Choć trochę...

Na pytanie Jezusa Piotr udziela najlepszej odpowiedzi.
Posiadał na tyle wyczulony duchowy słuch, że dosłyszał wskazówki Ojca, co do tożsamości Syna...
W nagrodę otrzymał klucze królestwa niebieskiego.
Otrzymał też coś znacznie większego i trudniejszego - odpowiedzialność za całą wspólnotę.
O tej odpowiedzialności św. Piotr pisze w swoim pierwszym liście (1 P 5, 1-4).
Nie było, i nie jest, łatwo paść stado Boże z własnej woli, a nie pod przymusem; z oddaniem, nie licząc na jakiekolwiek zyski; będąc nieustannym przykładem
w postępowaniu wobec innych ludzi...
Tak może zachowywać się tylko pasterz, który sam doświadczył bycia owcą i spotkał Najwyższego Pasterza.
Tylko od Niego mógł nauczyć się, jak wieść lud Boży po właściwych ścieżkach, troszcząc się o ich odpoczynek i pokarm, napełniając go męstwem i łagodnością...

Jako chrześcijanie powinniśmy też modlić się o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa.
Chciejmy nasze życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra...

Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół.
Trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa.
Jednak Piotr ma umacniać naszą wiarę...

Wyznanie Piotra jest fundamentem naszego życia duchowego.
To wyznanie nadaje sens naszemu życiu...

Wiara jest osobistą relacją z Bogiem.
Nie może opierać się na opiniach innych i wyłącznie na deklaracjach...
Wiara w Jezusa, przyjaźń z Nim, jest łaską, otrzymaną z góry, od Ojca...

Jezus pragnie działać w Kościele przez zwykłych, prostych ludzi.
Ufa im i powierza najbardziej odpowiedzialne misje...

Prośmy o łaskę głębokiej więzi z Jezusem...

Prośmy Boga, aby pozwolił nam przeczuć, a może także jasno pojąć, kim jest Jego Syn, Jezus Chrystus, i kim może się stać w naszym życiu, jeśli tylko pozwolimy...

SUMMA SUMMARUM

“Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” W głębi swojego serca poszukajmy odpowiedzi na to pytanie, ale nie tej, która wynika z ludzkiego doświadczenia, lecz tej, którą chce nam objawić Bóg Ojciec.

Świat generuje wiele fałszywych informacji o Jezusie. Dlatego tak ważne jest słuchanie Boga, bo tylko On objawia nam prawdę o swoim Synu i Królestwie.

Człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. Szymon Piotr najpierw odkrył tożsamość Jezusa, a potem Jezus odkrył mu jego tożsamość. Życie Piotra stało się odtąd prawdziwym życiem i dowiedział się dokąd idzie.

Warto poznawać Jezusa i osobiście odkryć Go, bo kto pozna Jezusa, ten bardzo dużo zrozumie.

Za kogo uważasz Jezusa? Do tego pytania powinien powracać każdy z nas. Oby z odpowiedzi na to pytanie i ze sposobu naszego życia wynikało jednoznacznie, że On jest najważniejszy.

Jako chrześcijanie powinniśmy modlić się również o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa. Chciejmy nasze życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra. Kościół jest Chrystusa, ale Piotr ma umacniać naszą wiarę.

Wyznanie Piotra jest fundamentem naszego życia duchowego i nadaje sens naszemu życiu.

Wiara jest osobistą relacją z Bogiem. Nie może opierać się na opiniach innych i wyłącznie na deklaracjach. Potrzebne są wymierne czyny.

Prośmy Boga, aby pozwolił nam przeczuć, a może także pojąć, kim jest Jego Syn, Jezus Chrystus, i kim może się stać w naszym życiu, jeśli tylko na to pozwolimy...

 

 

Flag Counter