12 LIPCA

ŚRODA, Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mt 10, 1-7 (Rozesłanie Apostołów)

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip
i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego.
Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”».

MEDYTACJA

Dziś Jezus objawia Ojca jako tego, który nie zapomina o swoim ludzie, który jest wierny mimo niewierności swojego ludu...

Jezus dał swoim uczniom moc uzdrawiania chorób i słabości oraz władzę nad duchami nieczystymi, aby zwracali ludziom wolność.
Oni na to nie zasłużyli.
Żaden z nich nie był tych darów godzien, a jednak Jezus ich nimi obdarzył...

Jezus posyła dwunastu uczniów.
Historie niektórych znamy dość dobrze.
Kiedy Jezus ich wybierał, znał ich serca, wiedział, kim są i do czego są zdolni.
Wybrał Piotra, który się go wyparł.
Wybrał Tomasza, który nie dowierzał w jego zmartwychwstanie.
Przyjął nawet Judasza, który go zdradził.
Jezus był im wierny i miłował ich aż do śmierci.
Oni zaś od Niego odeszli...

Jezus wybiera także ciebie, znając twoje możliwości i ograniczenia.
Wie, że sam nie poradzisz sobie z przeciwnościami.
Pragnie udzielać ci tej władzy, którą obdarzył apostołów.
Tak jak przez nich Bóg może działać przez ciebie, mimo że nie zawsze udaje ci być wiernym jego nauce...

Pan powołuje kogo chce i kiedy jest na to odpowiedni czas.
Pierwsi uczniowi nie byli bogaci, nie cieszyli się szczególną pozycją społeczną, czy wyjątkowym wykształceniem.
Nie mieli nic do zaoferowania.
Ale może właśnie o to chodzi?
Tylko wówczas jesteśmy otwarci na to, co chce nam dać Jezus, kiedy nic nie mamy do zaoferowania.
Nieba nie można kupić, ale można "dobrze sprzedać" innym mając miłość Pana w sercu...

Jezus nikomu nigdy nie dał władzy nad ludźmi.
Swoim uczniom dał władzę nad duchami nieczystymi, nad chorobami i wszelkimi słabościami, a ludziom polecił służyć.
Wszelka "władza" w Kościele z natury jest po prostu służbą człowiekowi.
Tym bardziej rolą Kościoła nie jest sprawowanie władzy w świecie...

Uczniowie Jezusa mają najważniejszą władzę, jaka jest ludziom potrzebna - władzę nad duchami nieczystymi.
Ewidentnie za mało z tej władzy korzystamy, także wewnątrz Kościoła.
Za dużo jest prób sprawowania władzy nad człowiekiem, co wyraża się postawą: "Ma być po mojemu".
Człowiek, który nie chce mieć władzy nad człowiekiem, tylko nad złym duchem, umie dostrzec, co służy dobru człowieka i do tego dobra dąży...

Uczniowie Jezusa to ludzie młodzi i dojrzali, prości i wykształceni, pracujący fizycznie i umysłowo, a nadto ci, którzy na różne sposoby zawiedli Jezusa.
Tak jakby Bóg podpowiadał, że każdy człowiek nadaje się na Jego ucznia, a On jedynie chce, aby w szkole Boga dojrzewali i zmieniali się w ludzi dobrych
i świętych.
To obraz Kościoła, który nie jest wspólnotą ludzi „już doskonałych”, ale ludzi, którzy z trudem, mozolnie i wzajemnie się wspierając, dążą do doskonałości...

Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam prawdę, że Kościół jest apostolski.
Jego główną misją jest głoszenie, że „bliskie już jest królestwo niebieskie.”
Jako ochrzczeni też bierzemy udział w tej misji...

Oddaj swoje serce w ręce Boga.
Pozwól, aby to on prowadził cię do świętości, aby rozpalał w tobie charyzmaty Ducha Świętego, którymi mógłbyś służyć kościołowi...

Proś o wielkoduszne poddanie się woli Jezusa...

SUMMA SUMMARUM

Bóg może działać przez nas, nawet gdy nie zawsze udaje się nam być wiernymi jego nauce.

Tylko wówczas jesteśmy otwarci na to, co chce nam dać Jezus, gdy nie mamy nic do zaoferowania.

Mając miłość Boga w swoim sercu, możemy skutecznie prowadzić innych do Niego.

Jezus nie dał władzy nad ludźmi, ale nad duchami nieczystymi, chorobami i wszelkimi słabościami, Ludziom polecił służyć.

Za dużo jest prób sprawowania władzy nad człowiekiem, a za mało nad złym duchem.

Człowiek, który nie chce mieć władzy nad innym, ale nad złym duchem, potrafi dostrzec, co służy dobru człowieka i do tego dobra zmierza.

Każdy człowiek nadaje się na Jego ucznia, a On jedynie chce, aby dojrzewali i zmieniali się w ludzi dobrych i świętych.

Kościół nie jest wspólnotą ludzi doskonałych, ale tych, którzy z trudem, mozolnie i wzajemnie się wspierając, dążą do doskonałości.

Kościół jest apostolski. Jego główną misją jest głoszenie, że „bliskie już jest królestwo niebieskie”.

 

 

Flag Counter