29 CZERWCA

CZWARTEK, Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ważnym wydarzeniu.
Jezus zapowiada zbudowanie Kościoła i powołuje do tego zadania Piotra...

Jezus powierzył klucze do Królestwa prostemu rybakowi, który był popędliwy, kłótliwy i lubił się obrażać.
Z początku w ogóle nie chciał iść za Jezusem, dopiero, gdy zobaczył sieć pełną ryb, zaczął rozumieć.
Zostawił sieci, aby pójść łowić ludzkie serca.
A potem trzy razy zaparł się Mistrza jak tchórz.
Jednak na końcu, oddał swoje życie za wiarę i został męczennikiem...

Świadectwo życia św. Piotra może być dla nas wzorem.
My też mamy wady, jesteśmy pamiętliwi, niestali, dopóki nie spotkamy Jezusa i nie powierzymy Mu siebie i naszych spraw.
A gdy nas przemieni, nagle zobaczymy świat Jego oczami, zobaczymy królestwo Boże, które jest w nas, a wtedy bramy piekielne go nie przemogą...

I może się okazać, że z Jezusem wszystko jest możliwe.
Kazanie na Górze jest do ciebie, a nie do bezimiennych, współczesnych Jezusowi słuchaczy.
To ty będziesz błogosławiony, szczęśliwy, gdy będziesz wprowadzał pokój, dbał o czyste serce, czynił miłosierdzie i wierzył w Bożą sprawiedliwość...

Jezus zaledwie kilka razy użył terminu Kościół dla określenia wspólnoty, którą założył i która w całości ujawniła się po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego.
Wspólnoty, która jest także Jego Ciałem...

Skoro przy wyborze pierwszego papieża najważniejsze było to, co mianowany myśli o Jezusie, to tym bardziej to właśnie przesądza o byciu chrześcijaninem.
To nie "świadectwo moralności" przesądza o przynależności do grona uczniów Jezusa.
Poprawność moralna jest oczywistym owocem, a nie warunkiem pobierania nauk u Jezusa.
A co trzeba zrobić, żeby myśleć o Jezusie tak jak Piotr?
Trzeba przyjąć objawienie od Boga Ojca.
A to z kolei Ojciec daje każdemu, kto szczerze pragnie zbawienia...

Pytanie i odpowiedź na pytanie: za kogo mnie uważasz?, jest niezwykle istotne i dzisiaj.
Od odpowiedzi na nie powinien zależeć sposób naszego życiai wartości, według których codziennie postępujemy.
Oby ludzi po sposobie chrześcijańskiego życia mogli stwierdzić: „ten człowiek żyje w ten sposób, jakby poznał Jezusa i On był dla niego najważniejszy”...

Jednym z zajęć św. Pawła było tkanie namiotów z płótna i skór.
W Jego życiowym biegu ku śmierci nastąpił całkowity zwrot.
Od Damaszku, ten bystry, inteligentny i wykształcony prześladowca chrześcijan, stał się gorliwym uczniem Zmartwychwstałego.
Zaczął w swoim życiu bieg ku życiu, rozpoczął tkać szatę świętości.
Więcej, dzięki jego misyjnej działalności i odważnemu świadectwu życia, wielu ludzi może aż do dziś iść podobną drogą...

Świętość zakłada stały kierunek ku niebu.
Pomimo trudności, ludzkich niedoskonałości i schodzenia na bezdroża.
Z karłowatego duchowo Szawła, dzięki spotkaniu z Chrystusem, narodził się duchowy gigant Paweł.
Ten, który nie tylko słowami, ale życiem wyznał: „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”...

Pytanie o miłość skierowane do Piotra trzykrotnie jest pytaniem o istotę jego życia, o wiarę i o wytrwanie, kiedy przyjdzie godzina krzyża.
Piotr otrzymuje od Jezusa pytanie, które będzie istotą jego misji pasterskiej.
Pytany o miłość do Jezusa odpowiada «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
W odpowiedzi Piotra, w pewien sposób powinna znaleźć się odpowiedź każdego z nas...

Nasze życie chrześcijańskie powinniśmy zrealizować „cum Petro et sub Petro”, z Piotrem i pod władzą Piotra.
Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół.
Trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa...

Proś o łaskę radykalnego rozmiłowania w Jezusie i oparcia się na Nim...

SUMMA SUMMARUM

Będziemy błogosławieni i szczęśliwi, gdy będziemy wprowadzać pokój, dbać o czyste serce, czynić miłosierdzie i wierzyć w Bożą sprawiedliwość.

Poprawność moralna jest oczywistym owocem, a nie warunkiem pobierania nauk u Jezusa.

Od odpowiedzi na na pytanie: "za kogo mnie uważasz?" powinien zależeć sposób naszego życia i wartości, według których codziennie postępujemy.

Świętość zakłada stały kierunek ku niebu. Pomimo trudności, ludzkich niedoskonałości i wchodzenia na bezdroża.

„Cum Petro et sub Petro” - "z Piotrem i pod władzą Piotra". Tak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie.

 

 

Flag Counter