3 CZERWCA

SOBOTA, Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

EWANGELIA - J 21, 20-25 (Zakończenie Ewangelii św. Jana)

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus,
a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?»
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną».
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?»
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

MEDYTACJA

Ewangelista Jan zostawia nas w wyjątkowej jedności z Bogiem, który działa i przepowiada Dobrą Nowinę w życiu każdego z nas...

Apostoł Jan, jako jedyny wśród Dwunastu, nie umarł jako męczennik.
W centrum odpowiedzi na pytanie Piotra o śmierć Jana są słowa Jezusa: «Ty pójdź za Mną».
Chrystus ciekawość Piotra sprowadza w płaszczyznę osobistej relacji, osobistej miłości i drogi każdego z Jego uczniów...

Ludzie na ogół bardzo cenią prawdę, jednak, paradoksalnie, człowiek potrafi ją przekręcać.
Dlatego jest tak ważne, abyś zwrócił uwagę na to, w jaki sposób rozumiesz siebie, Boga i innych ludzi...

Apostoł Jan kończy stwierdzaniem: „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać”.
Bez wątpienia Ukochany uczeń widział i doświadczał o wiele więcej aniżeli zdołał zapisać.
Bogactwo Ewangelii rozwija się i ma przedłużenie w przestrzeni twojego serca...

Twoje życie i droga z Bogiem ma bardzo wyjątkowy, osobisty charakter.
Niezwykle ważnym jest stawać w prawdzie wobec Boga, siebie, bliźnich i całej rzeczywistości, w której żyjesz, żeby Chrystus mógł coraz bardziej i bardziej działać, ogłaszać i poszerzać Ewangelię w tobie, a także w otaczającym cię świecie...

Piotr jest zainteresowany losem Jana.
Chce wejść brutalnie w jego życie.
Jezus neguje taką postawę i pokazuje, że jest dyskretny.
Ciekawość, jak bakteria, infekuje Boże tajemnice...

W historii Kościoła wiele razy i na różne sposoby nadawan słowom Jezusa błędne znaczenie.
Jak widać z dzisiejszej Ewangelii, działo się tak już przed Wniebowstąpieniem Chrystusa.
"Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze", a tymczasem Jezus nic takiego nie powiedział, co wyraźnie podkreśla sam zainteresowany, czyli św. Jan Ewangelista...

Słowa Jezusa są po to, abyśmy starali się je zrozumieć, nadając im sensowną interpretację.
Ważne jest jednak, aby każda nasza interpretacja Ewangelii miała charakter poszukiwania.
Nigdy nie możemy być pewni, czy dane słowa mają takie lub tylko takie znaczenie, jakie dziś wydaje się prawdziwe.
Gdyby tak nie było, nie byłby nam już potrzebny Duch Święty, którego rolą jest ciągłe przypominanie i objaśnianie słów Jezusa...

Ostatnie zdania Ewangelii według św. Jana mają pokazać, jak wiele dobra i czynów miłości dokonał Jezus na ziemi...
Dobrze byłoby, aby i o nas ktoś kiedyś mógł tak napisać, przynajmniej na kilku stronach...
Jednak bez Boga trudno będzie napisać nawet tyle...

Los każdego z nas, podobne jak los umiłowanego ucznia, jest w ręku Boga.
Ta świadomość nadaje właściwy sens i kształt naszego codziennego życia.
Bądźmy dla Boga, a będziemy umieli być dla innych i wtedy nasze świadectwo będzie prawdziwe...

Duch Święty daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego życiowego powołania...
Otwórzmy nasze serca i całe nasze życie na dar obecności Ducha Świętego.
To On pomaga nam także w poznawaniu prawdy o naszym powołaniu i zadaniach, które Bóg stawia na drogach naszego życia.
Módlmy się każdego dnia o Ducha Świętego – „światłość naszych sumień”, byśmy umieli codziennie żyć po Bożemu...

SUMMA SUMMARUM

Zazwyczaj, cenimy prawdę, ale, paradoksalnie, często ją przekręcamy. Dlatego tak ważne jest jak rozumiemy Boga, siebie i bliźnich.

Bogactwo Ewangelii rozwija się w naszych sercach. Dlatego tak ważne jest stawanie w prawdzie wobec Boga, siebie i bliźnich.

Zbyt duża i nieuzasadniona nasza ciekawość infekuje Boże tajemnice.

Starajmy się zrozumieć słowa Jezusa i nadać im sensowną interpretację poprzez ciągłe poszukiwania przy pomocy Ducha Świętego.

Duch Święty jest nam potrzebny, bo Jego rolą jest ciągłe przypominanie i objaśnianie słów Jezusa.

Jezus dokonał wiele dobra na ziemi. Dobrze byłoby, aby i o nas ktoś kiedyś mógł tak napisać, przynajmniej na kilku stronach.

Bądźmy dla Boga. Wtedy będziemy umieli być dla innych, a nasze świadectwo będzie prawdziwe.

Otwórzmy nasze serca na dar obecności Ducha Świętego. To On pomaga nam w poznawaniu prawdy o naszym powołaniu.

 

 

Flag Counter