30 MAJA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 17, 1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje,
i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

MEDYTACJA

Jezus modli się do Ojca.
Modlitwa ta jest punktem kulminacyjnym mowy wygłoszonej do uczniów w Wieczerniku...

Dziś Jezus prosi, abyś mógł otrzymać życie wieczne.
To życie polega na poznaniu Boga.
Jezus chce, abyś miał świadomość, jak wielką miłością cię darzy.
W niebie masz Ojca, który obdarza cię miłością bez końca...

Jezus modli się, uwielbiając Ojca za dzieło wykonane na Ziemi – za przekazanie posłannictwa, za bycie wiernym Synem.
To dzieło zostanie przypieczętowane na krzyżu - w znaku królowania Boga na Ziemi.
Do Golgoty doprowadził Go każdy z nas.
Krzyż jest wydarzeniem osobistym.
Jest wydarzeniem, które woła o moją odpowiedzialność...

Jezus nie prosi za światem w sposób ogólny.
On prosi za tobą i za każdym człowiekiem z osobna.
To ty jesteś wezwany do niesienia Bożego Słowa w każdej sytuacji.
Jesteś wezwany do uczestnictwa w chwale samego Boga, razem ze swymi braćmi i siostrami.
To zadanie jest wyrazem zaufania...

Powierz Bogu swoje sprawy, które Cię trapią lub są źródłem radości.
Wraz z Jezusem wznoś swą modlitwę do Ojca...

Rozpoczynając swoją arcykapłańską modlitwę za uczniów wszystkich czasów, Jezus wskazuje na cel ich misji – doprowadzić innych do poznania Boga i do wiary w Niego.
Piękne i wymagające posłannictwo...

Życie wieczne osiągamy nie tylko przez wysiłek przestrzegania przykazań.
Życie wieczne to poznanie prawdziwego Boga, który objawia się nam przez nauczanie Jezusa i w Jego osobie.
Poznanie Boga jest nawet ważniejsze niż przestrzeganie przykazań, bo nie będziemy zdolni należycie ich przestrzegać, jeśli nie poznamy Jezusa i całego Jego nauczania...

Największym Bożym darem nie jest zdrowie, ani długie życie, ani ładna pogoda, ani jakiekolwiek tak zwane "powodzenie", czy "pomyślność".
Największym Bożym darem jest Objawienie, które dał nam Jezus i które dociera do nas mocą Ducha Świętego.
Poznanie Boga i upodobnienie się do Niego to największe bogactwo człowieka...

Jezus modli się o to, aby uczniowie mieli życie.
Nie chodzi o życie ludzi zgaszonych, smutnych, przygnębionych wymaganiami Ewangelii, ale ludzi żyjących Bogiem autentycznie.
Spróbujmy...

Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy prosi za nami, zaświadcza o tym, że należymy do Ojca.
Nasza codzienność jest zanurzona w Jego modlitwie.
Nasze życie mamy z Jego łaski.
Dlatego tak jak św. Paweł: „nie uchylamy się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne”.
Kochamy, bo jesteśmy kochani...

Jezus mówi nam, żeby osiągnąć życie wieczne to konieczne jest nasze zjednoczenie z Ojcem i Synem...
Musimy mieć osobistą relację z Jezusem.
Jeśli chcemy osiągnąć życie wieczne musimy przyjąć Jezusa jako swojego Pana, musimy mieć głęboką wiarę...
W modlitwie Jezusa odsłania się piękno Jego duszy, Jego myśli i pragnień.
Głębia modlitwy odsłania głębię wnętrza...

On pragnie życia wiecznego dla wszystkich...
Pragnie, aby w Jego życiu objawiała się dobroć Ojca...
Pragnie okazywać swoją dobroć poprzez nasze proste posługi i gesty...

Proś o głęboką więź z Bogiem Ojcem...

SUMMA SUMMARUM

Na Golgotę doprowadził Go każdy z nas.

Krzyż jest wydarzeniem osobistym, które woła o naszą odpowiedzialność.

Jesteśmy wezwani do niesienia Bożego Słowa w każdej sytuacji. To zadanie jest wyrazem zaufania.

Doprowadzić innych do poznania Boga i do wiary w Niego. To nasza misja. Piękne, ale wymagające posłannictwo.

Życie wieczne osiągniemy nie tylko przez przestrzeganie przykazań, ale przede wszystkim przez poznanie prawdziwego Boga.

Poznanie Boga, to poznanie nauczania Jezusa i Jego Osoby.

Największym Bożym darem nie jest zdrowie, ale Objawienie, które dał nam Jezus i które dociera do nas mocą Ducha Świętego.

Jezus modli się o to, abyśmy mieli życie i żyli Bogiem autentycznie. Spróbujmy.

Nasze życie mamy z Jego łaski. Zatem, kochamy, bo jesteśmy kochani.

Głębia modlitwy odsłania głębię wnętrza.

 

 

Flag Counter