5 MAJA

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

EWANGELIA - J 6, 52-59 (Ciało moje jest prawdziwym pokarmem)

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew
moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb,
który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki».
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o swoim ciele jako Chlebie życia...
„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją krew, ma życie wieczne”...

Słuchający Judejczycy sprzeczają się między sobą.
Swoje zgorszenie wyrażają poprzez pytanie: jak można spożywać ciało i pić krew kogoś, kto stoi przed nimi?...

Uwaga Judejczyków koncentruje się na pytaniu „Jak?”.
Jezus podkreśla, że nie to jest teraz najważniejsze.
Zaznacza, że człowiek odłączony od Boga „choruje na śmiertelność” i że przed nimi stoi lekarstwo – Chleb życia...

Jezus jednoznacznie daje do zrozumienia, że da spożywać swoje ciało i krew nie w jakiś duchowy sposób, lecz tak
samo, jak Izraelici jedli chleb na pustyni.
Jednak chleb, który daje Jezus jest chlebem życiodajnym.
Eucharystyczne Ciało i Krew Chrystusa są pokarmem wszczepiającym ciebie w życie nieśmiertelnego Boga.
Odwieczne Słowo stało się Ciałem, aby być z tobą w komunii i aby dać ci w ten sposób życie wieczne...

W tym krótkim fragmencie Ewangelii Jezus kilkakrotnie mówi o konieczności spożywania ciała Chrystusowego.
Protestanci interpretując ten tekst twierdzą, że Jezusowi chodziło tylko o symbol.
Gdyby chodziło tylko o znak, to Jezus nie koncentrowałby się na tym tak mocno i na pewno nie pozwoliłby odejść tym,
którzy zgorszyli się Jego słowami...

Tym, który daje życie, jest Bóg.
Im szybciej to zrozumiemy, tym większa jest szansa, że nasze życie nabierze Bożego rozmachu...

Jedynym pokarmem, który uzdalnia do przejścia, jest Ciało Boga.
On jest wieczny.
Dzięki Jego Ciału wieczność powoli przenika człowieka...

Kafarnaum jest szczególnym miejscem w duchowości chrześcijańskiej.
Ono uczy nas, że Eucharystia jest dla nas źródłem życia, a życie - to Miłość...
Chrystus daje nam się jako Pokarm, byśmy byli z Nim zjednoczeni, byśmy mieli życie.
Ta prawda daje nadzieję...

Proś o dogłębne doświadczenie prawdy, że Jezus codziennie daje ci życie...

Módl się słowami psalmu: „Panie, podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył; nie zawiedź mojej nadziei!
Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku i cieszył się zawsze z Twych ustaw
”...

SUMMA SUMMARUM

Człowiek odłączony od Boga choruje na śmiertelność. Jedynym skutecznym lekarstwem jest Chleb życia.

Chrystus daje nam się jako Pokarm, byśmy mieli życie.

Bóg daje życie. Im szybciej to zrozumiemy, tym większa jest szansa, że nasze życie nabierze Bożego wymiaru.

Eucharystia jest dla nas źródłem życia, a życie - to Miłość.

Jezus codziennie daje nam życie. Ta prawda to nadzieja.

"Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył; nie zawiedź mojej nadziei" (Ps 119, 116).

"Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku i cieszył się zawsze z Twych ustaw" (Ps 119, 117).

 

 

Flag Counter