27 KWIETNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 3, 31-36 (Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne)

Jezus powiedział do Nikodema:
«Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto
z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie
przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna
i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz
grozi mu gniew Boży».

MEDYTACJA

Jezus opowiada Nikodemowi o sobie, o tym, że jest posłany przez Boga.
Są to słowa, które w tym momencie są Nikodemowi potrzebne i wyjaśniają jego wątpliwości...

Również i tobie, w czasie tej modlitwy, Jezus chce odsłonić Siebie.
Zapytaj Go, co chciałby ci powiedzieć i przez chwilę nie mów, lecz słuchaj...

Jezus jest posłany przez Ojca, który wszystko oddał w Jego ręce.
On jest tym, który ma moc – jest Panem...

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne”...
Jezus jest źródłem życia.
To dzięki Niemu możesz cieszyć się tym, co dobre.
Popatrz na chwile, w których dzięki bliskiej relacji z Panem
doświadczyłeś pokoju i radości.
Zobacz, że Jezus również tym się cieszy.
On pragnie, byś żył pełnią życia...

Wiara w Syna Bożego nie jest wyznaniem tylko pewnej prawdy.
Wierzyć nie znaczy recytować Credo.
Ono jest liturgicznym przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary.
Może zatem być prostym aktem i niczym więcej.
Ale co by się stało, gdybyśmy traktowali treść Credo jako rachunek sumienia?
Czy wtedy nasze życie nie wyglądałoby inaczej?
Czy wyznanie wiary jest dla nas naprawdę częścią życia?...

Ile w naszym Credo jest miłości, wyrażanej przez optymizm, szacunek, miłosierdzie, wprowadzanie pokoju, a ile
agresji, braku szacunku i jadu?
Warto samemu sobie zrobić rachunek sumienia...
Konieczna jest zmiana języka komunikacji
Trzeba zacząć używać na co dzień języka ewangelizacyjnego.
Takiego, który w konsekwencji prowadzi do Boga...

To, że "gniew Boży wisi" nad tymi, którzy nie wierzą Jezusowi, nie musi wcale oznaczać, że Bóg się na nich gniewa.
Może to oznaczać, że ci ludzie są przekonani, iż Bóg się na nich gniewa...

Nie jest wykluczone, że Bóg czasami gniewa się.
Nie zmienia to jednak faktu, że przed Bogiem zawsze możemy czuć się bezpieczni.
Nie będziemy potrafili tak się czuć tylko wtedy, jeśli nie uwierzymy w Jezusa i w to, co On naucza, a co jest
świadectwem o Miłości Ojca.
Ta Miłość jest naszym życiem wiecznym...

W życiu człowiek dokonuje wyboru czy kierować się w swoim postępowaniu „oczami wiary”, „logiką Bożą” czy myśleć
jedynie „po ziemsku”.
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna.
Bardzo istotne jest przyjęcie świadectwa Syna, „wiara w Syna”.
Kierowanie się „logiką Bożą” pomoże nam osiągnąć życie wieczne...

Wierzymy w życie wieczne, ale bardzo często nawet nie zastanawiamy się nad nim.
A tymczasem trzeba się zatrzymać na chwilę i pomyśleć o tym, że nasze życie przemija.
Aby otrzymać życie wieczne konieczna jest wiara w Syna...

Znakiem więzi z Bogiem jest życie Jego słowem.
W słowie Bóg obficie udziela swego Ducha.
W Jezusie jesteś Jego dzieckiem.
Jezus jest jedyną drogą, która prowadzi do wieczności.
W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia.
On pragnie jednego: przyprowadzić cię do Ojca...

Proś o głębokie przeżycie prawdy, że Ojciec powierzył cię Jezusowi...

Proś Jezusa, abyś doświadczył, że Jego obecność przynosi ci życie – uwalnia i prowadzi do radości...

SUMMA SUMMARUM

Jezus jest źródłem życia.To dzięki Niemu możemy cieszyć się tym, co jest dobre.

Dzięki bliskiej relacji z Bogiem doświadczamy pokoju i radości. Cieszy to również Jezusa, bo On pragnie byśmy żyli pełnią życia.

Recytować Credo nie znaczy wierzyć. Ono jest liturgicznym przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary.

Credo powinno być naszym rachunkiem sumienia, bo wyznanie wiary ma być dla nas częścią życia.

Ile w naszym Credo jest miłości, która wyrażana jest przez optymizm, szacunek, miłosierdzie i wprowadzanie pokoju?

Ile w naszym Credo jest agresji, braku szacunku i jadu?

Konieczna jest zmiana języka komunikacji. Trzeba powszechnie zacząć używać języka ewangelizacyjnego, który prowadzi do Boga.

Być może Bóg czasami gniewa się, ale przed Nim zawsze możemy czuć się bezpieczni.

Gdy przyjmiemy świadectwo Syna, przyjmiemy świadectwo o Miłości Ojca, a ta Miłość jest naszym życiem wiecznym.

Jezus jest jedyną drogą, która prowadzi do wieczności. W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia.

 


Flag Counter