26 KWIETNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 3, 16-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony)

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były
ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie
potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są
dokonane w Bogu».

MEDYTACJA

Bóg tak nas pokochał, że dał nam Swojego Syna.
Każdy z nas jest obdarowany – pierwszym darem jest Chrystus, w którego możesz uwierzyć lub nie.
Są jednak i inne dary: życie, rodzina, praca, przyjaźń...

Bóg jest dobry, a Jego dobroć w Biblii często symbolizowana jest przez światło.
Dlatego to, co dokonywane jest w świetle, jest dobre, prawe i sprawiedliwe.
To co jest złe chcemy odsunąć w niepamięć – ciemność, by nikt o tym nie wiedział...

Tekst dzisiejszej Ewangelii mówi o podziale na zbawionych i potępionych.
Wyznacznikiem jest wiara, ale taka, która człowieka zbliża do światła, bo opiera się na dobrych czynach...

Ewangelia dzisiejsza jest nezwykle wymowna.
Kto wierzy w Chrystusa, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony...
Kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła, a kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła...

Nie mamy do czynienia z Bogiem, który czeka tylko i wyłącznie na nasze upadki i potknięcia.
Wiemy to, bo męka i Krzyż Chrystusa konkretnie pokazują jak daleko miłość Boga do człowieka prowadzi Go dla
zbawienia ludzkości...
Weźmy na poważne przesłanie Ewangelii: jesteśmy kochani przez Boga drogocenną ofiarą Chrystusa.
Zatem przyjmijmy wezwanie do nawrócenia i dajmy się prowadzić Słowu Bożemu, by Ono inspirowało nasze codzienne
decyzje...

Sąd Boży nie polega na tym, że ważone są nasze dobre i złe uczynki, a wychylenie szali decyduje o wyroku.
Nie ma też nic wspólnego z naszymi sądami powszechnymi.
Ten sąd dokonuje się w naszych sercach.
To właściwie my sami piszemy sobie wyrok.
Jeśli odrzucamy prawdę - wyrok skazujący.
Jeśli dążymy do prawdy - wyrok uniewinniający...

Co zrobić, aby miłować prawdę?
Szczerze pragnąć dobra.
Prawda i dobro mieszkają bowiem w tym samym domu.
Szukając wytrwale dobra, znajdziemy prawdę.
W poszukiwaniu dobra istotna jest znajomość z Chrystusem.
On bowiem jest Dobrem samym...

Im bardziej odkrywamy Boga, który jest miłością i tę miłość praktykujemy, tym więcej w nas chrześcijaństwa i tym
bardziej przekonujemy do chrześcijaństwa innych ludzi...

Gasisz lampę, by nie widzieć kurzu i brudu, co nie znaczy, że wokół robi się czysto...
Gasisz lampę, by On nie zobaczył, ale On widzi wszystko...
Dlaczego zatem gasisz lampę?
Przecież Miłość nie potępia.
Ona otwiera bramy...

Nie masz już siły, by zapalić lampę?
Wołaj.
On przyjdzie do ciebie.
Nie do grzesznika, ale do człowieka...

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne
”...
Ta prawda jest dla mnie źródłem nadziei i pokoju serca.
Syn Boży złożył ofiarę za nasze zbawienie.
Ta prawda jest dla nas mocą.
Ona sprawia, że żyjemy każdego dnia...

Chrystus jest światłem.
Ale często wybieramy ciemność, grzech i nieprawość...
Jeśli chcemy zbliżyć się do światła, do Chrystusa w naszym życiu, to powinniśmy spełniać wymagania prawdy, czyli
żyć Ewangelią i Prawem Bożym...

Proś o łaskę radykalnych i jednoznacznych wyborów życiowych...

Proś Boga byś pragnął tego czego On pragnie i działał zgodnie z tym pragnieniem...

SUMMA SUMMARUM

Jeżeli dopuszczamy się nieprawości, to nienawidzimy światła. Gdy spełniamy wymagania prawdy, zbliżamy się do światła.

Przyjmijmy wezwanie do nawrócenia i dajmy się prowadzić Słowu, by Ono inspirowało nasze codzienne decyzje.

By miłować prawdę należy szczerze pragnąć dobra, a szukając dobra - znajdziemy prawdę.

Chrystus jest światłem. Ale często wybieramy ciemność, grzech i nieprawość. Dlaczego?

 


Flag Counter