29 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 5, 17-30 (Syn Boży ożywia tych, których chce)

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja
działam».
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim
Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie,
gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna
i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi
nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci
Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego,
który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci,
którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.
Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci,
którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia.
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej
woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

MEDYTACJA

Pomódl się tymi słowami: „Panie, dzięki Tobie jestem tym, kim jestem, i posiadam to, co posiadam”...
Rozpoczynając modlitwę spróbuj odsunąć chęć robienia wszystkiego samodzielnie i stań przed Bogiem, który bardzo wiele
pragnie dla ciebie uczynić...

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę”...
Tymi słowami Jezus opisuje samego siebie.
On nie czynił niczego sam.
Pragnął, aby działa się wola Ojca.
Jezus chciał jedynie przyłączać się do dzieł Boga, które zauważał wokół siebie, chciał współpracować z Ojcem...

Bóg pragnie być z tobą we wszystkim, co robisz...
W jakich sytuacjach najbardziej Go potrzebujesz?...

Wierność Boga jest najlepszym zabezpieczeniem na życie.
Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, Bóg zawsze jest wierny człowiekowi.
Gdy jest nam trudno, On jest obok nas...

On nie zniechęca się naszą słabością.
Kiedy upadamy jako pierwszy podaję rękę...
On jest naszym Ojcem, dla którego jesteśmy ważni, unikalni, tak cenni, że aż godni by za nas umrzeć na krzyżu...
Mamy ciągłą gwarancję Jego łaski.
Jedyną trudnością jest zmienność człowieka...

Jesteśmy synami i córkami Boga, więc te słowa odnoszą się też do nas: "Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli
nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni
"...

Wszelkie życie, które jest na świecie jest Jego dziełem...

"Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce"...
To dotyczy też nas: ożywiać tych, których Bóg postawił na naszej drodze, a nie "dobijać", na przykład swoim słowem, albo
obojętnością.
Tak jak dzieci powinny robić wszystko pod okiem rodziców, tak też my powinniśmy wszystko robić pod okiem Boga...

I pamiętajmy, że "Ja sam z siebie nic czynić nie mogę"...
To też nas dotyczy.
Wszelkie dobro możemy uczynić tylko dzięki Bogu, który nas do tego uzdalnia...

Jako ukochane dziecko Boga, wszystko co miałeś, masz, i będziesz miał, ma źródło w Nim.
Twoją jedyną zasługą jest to, że tego, co od Niego otrzymałeś i otrzymujesz, nie zmarnowałeś...
Musisz sobie przypominać ten fakt, kiedy będziesz myślał, że osiągnąłeś coś jedynie dzięki swojej ciężkiej pracy.
Wszystko przecież masz od Boga i dzięki Niemu...

Bóg nie zapomina nawet tych, którzy są Jego wrogami.
Bóg walczy także o tych, którzy Go odrzucają.
Bóg pragnie ich zbawienia, nie potępienia.
Wszystkich chce oświecić swoim światłem i obdarować wolnością...

Nasze życie jest ukierunkowane ku wieczności, czyli ku prawdziwemu Życiu.
Bóg jest źródłem tego Życia.
Bóg jest kluczem do zrozumienia istoty naszego życia.
Od życia tu na ziemi, w czasie, który ofiarował nam Bóg, zależy nasze życie w wieczności, zależy nasza wieczność: „ci,
którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie
potępienia
”...
To bardzo ważne przypomnienie...

Panie, bez Ciebie nie mogę niczego uczynić, a nawet nie muszę, ponieważ zawsze jesteś ze mną.
Przychodź zawsze i wychodź mi na spotkanie tam, gdzie potrzebuję Cię dziś najbardziej.
Proszę, naucz mnie współpracować z Tobą...

Proś o łaskę głębokiej więzi z Ojcem i Jego wolą...

"Zniechęcać się, to znaczy Panu Jezusowi nie ufać" (Św. Albert Chmielowski).

SUMMA SUMMARUM

Bóg nie zniechęca się naszą słabością. Gdy upadamy jako pierwszy podaję rękę. Jedyną trudnością jest nasza zmienność.

"Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni" (J 5, 19)

"Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce" (J 5, 21)

Ożywiajmy tych, których Bóg postawił na naszej drodze, a nie dobijajmy słowem, albo obojętnością.

Wszystko co mieliśmy, mamy i będziemy mieć, ma źródło w Nim.

Naszą jedyną zasługą może być to, że tego, co od Niego otrzymaliśmy i otrzymujemy, nie zmarnowaliśmy.

Bóg nie zapomina nawet tych, którzy są Jego wrogami. Walczy także o tych, którzy Go odrzucają. Bo On pragnie ich zbawienia, a nie potępienia

Od życia tu na ziemi, w czasie, który ofiarował nam Bóg, zależy nasze życie w wieczności: "ci, którzy pełnili dobre czyny..." (J 5, 29).

"Zniechęcać się, to znaczy Panu Jezusowi nie ufać" (Św. Albert Chmielowski).

 

Flag Counter